استانداران برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده باشند
مشهد - خبرگزاری مهر : وزیر کشور خواستار آمادگی استانداران برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شد.

بهگزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مصطفی محمد نجار در حاشیه گردهمایی معاونانبرنامه ریزی استانداری های سراسر کشور در مشهد گفت: این گردهمایی هماندیشی خوبی بود که در آن موضوعات اساسی که نیاز است در استان های مختلفدر مورد آن برنامه ریزی شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی از استانداران خواست بسترهای لازم را برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه فراهم آورند.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

وزیرکشور بحث اشتغال را از دیگر مباحث مطرح در این جلسه خواند و گفت: با توجهبه اینکه در شورای عالی اشتغال برای هر استان در بحث اشتغال هدف گذاری شدهاست، باید برنامه ریزی لازم در استان ها انجام شود.

نجار به بحث امنیت اشاره کرد و گفت: امنیت موضوعی چند وجهی است و گام های موثری در جهت نیل به آن تاکنون برداشته شده است.

وزیرکشور از تصویب اعتبار بیش از 100 میلیارد تومانی برای ساماندهی مرزهایکشور در مجلس خبر داد و گفت: در کنار این اعتبارات، تقویت تعاونی هایمرزنشینان، توسعه بازارچه های مرزی و توجه به زیرساخت ها در نقاط مرزی دردستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.