\"يوسف سلطاني\" كارشناس امور آموزشي و تربيتي از والدين دانشآموزان خواست در روزهاي امتحان غذاهاي مقوي و سبك براي

فرزندان خود تهيه كنند.


سلطاني مدير مراكز راهنمايي و مشاور سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان روز جمعه به خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا گفت: در روزهاي

امتحان، دانش آموزان بايد مواد قندي از جمله خرما و عسل مصرف كنند و توصيه ميشود اين مواد حتما در برنامه تغذيه روزانه دانشآموزان

قرار داده شود.

\"با توجه به فعاليت زياد فكري دانشآموزان در روزهاي امتحان، مغز انسان به غذاهاي فسفردار بيش از ساير زمانها نياز دارد و براي اين

منظور لازم است مصرف موز و مواد كليسمدار مثل ماهي (گوشت سفيد) و كاهو در برنامه غذايي آنها قرار گيرد.

سلطاني از والدين خواست در روزهاي امتحان از ارايه مواد غذايي سرخ كرده به دانشآموزان خودداري كنند و توصيههايي به اين ترتيب را

ارايه كرد:
\"در اين روزها بايد غذاهاي مقوي و پرانرژي و در عين حال سبك براي دانشآموزان تهيه كرد.\"
\"هيچگاه در زندگي بويژه روزهاي امتحان پرخوري نكنيد زيرا امراض گوناگوني براي شما ببار ميآورد و شايد نتوانيد در جلسه امتحان حاضر

شويد.\"
\"صرف صبحانه را هرگز فراموش نكنيد چرا كه در افزايش يادگيري و تمركز ذهني دانشآموزان بسيار موثر است.\"
\"مصرف ميان وعده غذايي نيز باعث افزايش ضريب هوشي دانشآموزان ميشود.\" \"مصرف نان، پنير، خيار، گردو، انواع خشكبار، خرما و

انواع ميوهها را هرگز فراموش نكنيد.\"
\"در روزهاي امتحان پسته و بادام بخوريد تا ميزان يادگيري شما افزايش يابد.\"
\"غذاهاي شور و چرب را در روزهاي امتحان نخوريد زيرا توان ذهني را كاهش ميدهد و منجر به نتيجهگيري نامطلوب در امتحانات

ميشود.\"
\"از مصرف تنقلات از جمله چيپس و پفك در طول سال و بويژه روزهاي امتحان خودداري كنيد كه ارزش غذايي مفيد ندارند.\"