لطفا از مک دونالد و کی اف سی غذا نخرید!
بدانید چه می خورید و این غذا از کجا تهیه می شود!
Foie Gras

غذایی به نام
Foie Gras
به معنی جگر چرب
غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است.
برایتهیه این غذا مرغابی و غازها را مجبور می کنند مقدار زیادی چربی بخورند تابیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتلا شوند.
اجازه بدهید تا ببینیم این غذای لذیذ به چه قیمتی تهیه می شود :

پرندگان مجبور می شوند مقدار زیادی روغن و غذای چرب بخورند حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشند .
یک لوله فلزی از گلوی حیوان به داخل معده وارد می کنند و به حیوان غذا می خورانند تا حدی که جگر آنها بزرگ و بزرگتر شود
سپسآنها را درون قفس های بسیار کوچک قرار می دهند و آنها را مجبور می کنند کهدر یک حالت ثابت و بدون حرکت بایستند تا انرژی مصرف نکنند.
خوب نگاه کنید. می توانید غم را در چشمهای او ببینید؟
پاهایآنها در اثر ایستادن های ثابت و طولانی مدت ورم می کند. و نمی توانندبخوابند. و البته نیازی هم به خواب نیست چون دوباره مجبور هستند غذابخورند.

آنها سعی می کنند از جان خود دفاع کنند، اما این تلاش هم بی فایده است.
آنها زندگی غم انگیزی دارند.
آنهارا مجبور به خوردن می کنند تا جایی که بمیرند و یا بدن آنها نتواند اینمقدار غذا را تحمل کنند همانطور که می بینید غذا از دهان حیوان بیرونزده...
آنهایی زنده می مانند بیمار می شوند. و از مخرج آنها هنگام دفع مدفوع خون جاری می شود.
آنها نه تنها از ناحیه دهان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه تمام مدت زندگی غم انگیز خود از دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند.
نهخوابی دارند و نه حرکت و جنب و جوشی ، که مطابق غریزه خود و مطابق آزادی وزندگی که خداوند به آنها داده بتوانند آسمان را ببینند ، روی زمین راهبروند و در آب شنا کنند.
در عکس زیر می توانید جگر چرب را در مقایسه با جگر معمولی حیوان ببینید
بهاین شکنجه و جنایات که روزانه به حیوانات تحمیل می شود پایان دهید. ازخرید این غذاها خودداری کنید. اگر شما تقاضا نکنید، عرضه اتفاق نمیافتد.از خودمان شروع کنیم.قبل از خوردن هر چیز تفکر کنیم که چه می خوریم وبه چه قیمتی. به سلامتی خود و جان حیوانات اهمیت دهیم. غذایی که زجر دادنو شکنجه شدن حیوانات تهیه شود جز سم و سرطان چیزی عایدمان نخواهد کرد.