روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از قرارداد 25 میلیون دلاری فروش نرم افزار شركت اسرائیلی به گوگل خبر داد.
شركتاینترنتی گوگل، نخستین بار نرم افزارهای پیشرفته ای را كه همچون قلب تپندهگوگل خواهند بود از رژیم صهیونیستی خریداری كرده است.

این نرمافزارها، از نرم افزارهای توسعه دهنده بازی ها، ترجمه نرم افزارها، ماشینحساب ها، تقویم ها و گوشی های تلفن همراه هوشمند است.

بسیاری ازشبكه های بزرگ رسانه ای جهان همچون خبرگزاری رویترز متعلق به یهودیانصهیونیست است و این رسانه های عنكبوتی در خدمت منافع صهیونیسم قرار دارند.