ایسکانیوزـ نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه مایوکلینیک حاکی است، بهترین زمان برای ترک سیگار در افراد سیگاری قبل از عمل

جراحی است. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، این دانشمندان با بررسی تحقیقات انجام شده دریافتند، کسانی که قبل از

عمل جراحی سیگار را ترک میکنند، پس از جراحی کمتر به سیگار و نیکوتین نیاز پیدا کرده و سیگار نکشیدن را تحمل میکنند. این

دانشمندان دریافتند، بیهوشی در افراد غیر سیگاری به دلیل عملکرد بهتر قلب، رگهای خونی، ریهها و سیستم اعصاب قابل پیشبینی

وکم خطر است و خودداری از کشیدن سیگار سرعت درمان را بیشتر و خطر عفونت زخم را کمتر میکند. آنها معتقدند، علایم ناشی از ترک

نیکوتین ممکن است به دلیل مصرف داروها و درمانهای متداول حین جراحی متوقف شود