مهران رجبی بازیگر سینما وتلویزیون ایران خبر داد قرار است در فیلم«اخراجیها 3» در نقش یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بازی کند.

بهگزارش روزنامه جوان، رجبی در این باره گفت: «آقای دهنمکی از من دعوت کردکه در سری سوم این فیلم هم حضور داشته باشم. ظاهرا قرار است من دراین فیلمنقش یک کاندیدای ریاست جمهوری را بازی کنم. اتفاقاتی که پیرامون او دیگرکاندیداها میافتد منجر به موقعیتهای خنده میشود.
وی درادامه افزود:«آن طور که من فیلمنامه را خواندم و با آقای دهنمکی حرف زدم ودر جریانقصه قرار گرفتم این فیلم به یک اثر پر مخاطب تبدیل خواهد شد.»