برخي روانشناسان معتقدند مدل و رنگ موي شخص نشانگر شخصيت فرد است. بهعقيده اين كارشناسان، موي كوتاه نشانه محافظهكاري و سازگاري و موي بلندنشانه ماهيتي هنري و عصيانگري است. البته موهاي بسيار كوتاه ميتواندنشانه موارد ديگري باشد، نظير اهل ورزش بودن، نظامي يا بيمار بودن فرد.
در مورد مردان، موي آراسته با كفش و لباس آراسته نشانه به رخ كشيدن موقعيت و پايگاه اجتماعي و شغلي فرد است.
نشانههاي مرتبط با ريزش، كمپشتي و طاسي سر مرداني كه معدود تارهايباقيمانده بر روي سر خود را با دقت و وسواس شانه ميزنند، نشاندهندهخودخواهي آنان است. مدل يا رنگ موي غيرعادي و نامتعارف نيز ميتواند بهدلايلي همچون نشانه ماهيت ناسازگار، عصيانگرانه و شورشي باشد، همچنينممكن است فرد گرايشات مدپرستانه و هنري داشته باشد.
[JUSTIFY][JUSTIFY]
در مورد زنان بالاي چهل سال، موي بلند ممكن است معناي ديگري داشتهباشد چون در غالب فرهنگها، موي بلند نشانه جذابيت و زيبايي است، زن مسناگر موهاي بلندي داشته باشد، لزوما در برابر پير شدن از خود مقاومت نشانميدهد و بالاخره موي بلند، كثيف و ژوليده نشانگر خصوصياتي چون فقدان قوهتشخيص و داوري، بيماري كاهلي تنآسايي، دلزدگي و لاقيدي شخص است.
[/JUSTIFY][/JUSTIFY]