بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از ایرنا، راديو بي بي سي گفت: آمريکا قصد داردبراي زنان مسلمان در کشورهاي اسلامي برنامه آموزشي، تجاري اجرا کند.
بخشفارسي اين راديو افزود: رئيس جمهور آمريکا از قصد اجراي مجموعه برنامه هايمبادله آموزشي و تجاري ميان اين کشور و کشورهاي مسلمان خبر داد.
برپايه اين گزارش، "باراک اوباما" ادعا کرد که بر اساس اين برنامه ها زنانکه در بخش فراوري در کشورهاي مسلمان مشغول به کارند، موقعيت خواهند يافتدر آمريکا کار کنند.