اشتباه پزشكي به چه قيمت؟

آن گونه كه تاريخ و پنل مصرف مواد مخدر در جهان نشان ميدهد ، يكي از قويترين مواد مخدر كه توانست در تخريب و ويراني شهر وجودي

انسان و گسترش پديده اعتياد در سطحي وسيع عمل كند هرويين است. در اواخر قرن نوزدهم مصرف ترياك در اروپا به شكل گستردهاي

رواج يافته بود و مردم براي درمان بساري از بيماريها مانند وباكه ناشي از آلودگي محيط زيست آن موقع اروپا بود به مصرف ترياك روي

ميآوردند و پس از مدتي به مصرف آن اعتياد پيدا ميكردند. پزشكان آن زمان در اروپا به دنبال دارويي بودند تا بتواند در درمان و يا ترك

اعتياد به ترياك مؤثر باشد . ظاهراً براي اولين بار داروسازي باير آلمان در سال 1896 از تركيب انيدريد استيك و مرفين خالص دارويي را

ساخت كه هرويين ناميده شد.
نام هرويين از واژه يوناني هيروHiro به معني قهرمان گرفته شده است . در اين فرايند از يك كيلوگرم مرفين حدود 900 گرم هرويين به دست

ميآمد كه به آن دي استيل مرفين نيزگفته ميشود. هرويين براي اولين بار به عنوان داروي ترك اعتياد به ترياك پا به عرصه وجود گذاشت .

پزشكان آن زمان نميدانستند كه چه اشتباه بزرگي را مرتكب شدهاند و چه ماده خطرناكي را به عنوان دارو به بازار عرضه كردهاند. تصور

پزشكان بر اين بود كه كه با مصرف هرويين و جايگزيني آن با ترياك ميتوان اعتياد به ترياك را درمان كرد و سپس مصرف هرويين را ميتوان

به راحتي قطع كرد اما مصرف كنندگان ترياك با مصرف هرويين از چاله در ميآمدند و به چاهي عميق ميافتادند كه بيرون آمدن از آن به

مراتب سخت تر بود و اين آغازي بود براي ظهور گسترده ترين و مخربترين نوع اعتياد كه در جاي جاي كره خاكي قرباني گرفته و ميگيرد و

شعلههاي ويرانگر آن هنوز زبانه ميكشد.
اين وضعيت يعني تجويز هرويين توسط پزشكان براي ترك اعتياد تا اواخر قرن بيستم ادامه داشت تا جايي كه در دهه 1960 ميلادي پزشكان

شهر لندن بيش از 500 كيلوگرم هرويين به بيماران خود تجويز كردند.
شايد تصور بر اين باشد كه هرچه پزشكان ميگويند و هردارويي كه تجويز ميكنند بدون نقص و اشتباه است ، اما آن گونه كه تاريخ نشان

ميدهد علم پزشكي خصوصاً در مسئله بيماري اعتياد دچار اشتباهات فاحشي شده است و توليد و عرضه داروهاي ترك اعتياد توسط

پزشكان نه تنها كمكي به حل مسئله نكرده است بلكه باعث تخريب بيشتر و حاد شدن مسئله درمان بيماري اعتياد شده است و داستان

داروهاي ترك اعتياد هنوز هم به همين شكل اما در قالب داروهاي ديگر ادامه دارد.
در اواخر قرن بيستم با مشخص شدن عوارض ناشي از مصرف هرويين و نه تنها ناكارآمدي آن بلكه تخريب وحشتناك آن ، تجويز آن براي

درمان يا ترك اعتياد كنار گذاشته شد اما ديگر دير شده بود و هرويين به عنوان يك ماده مخدر قوي و ويرانگر به همه جا رسوخ كرده بود.

اكنون بعد از گذشت سالها هنوز هم در فرهنگ عاميانه اعتياد و مواد مخدر از زبان مصرف كنندگان هرويين شنيده ميشود كه ما براي ترك

اعتياد به ترياك هرويين مصرف كرديم ، به ما گفتند اگر چند روزي هرويين مصرف كنيد راحت تر ميتوانيد اعتيادتان را ترك كنيد.
هرويين اصل يا لابراتواري كه هنوز هم به صورت قاچاق توليد ميشود پودري سفيدرنگ است اما هرويينهايي كه به هرويين خياباني

شهرت دارند كرم رنگ و بعضاً قهوهاي روشن هستند. اين ماده به صورت مصرف كشيدني با زرورق ، استنشاقي و تزريق وريدي مصرف

ميشود.
هرويينهايي كه در حال حاضر در بازار قاچاق كشور ما وجود دارند ، طي آزمايشهاي به عمل آمده مشخص شده است كه بيش از 90
درصد تركيبات آن تركيبي عجيب و غريب از انواع قرصهاي روان گردان شامل خواب آور، ضد افسردگي ، آرامبخش و غيره است و كمتر از 10

درصد آن هرويين خالص است و بهتر است به آن قرصئين گفته شود تا هرويين. اين نوع هرويين باعث چرت شديد ميشود و مصرف كننده

آن پس از مصرف در وضعيتي قرار ميگيرد كه مشاعر آن تقريباً از كار ميافتد در حاليكه تخريب هرويين خالص در اين حد و اندازه نيست.
نشئگي هرويين در مقايسه با ترياك از دوام ، ماندگاري و طول عمر كمتري برخوردار است . مصرف كنندگان هرويين تنها چند دقيقه و حتي

در روش تزريق پس از چند ثانيه به اوج نشئگي ميرسند اما باگذشت يكي دوساعت دوباره سطح نشئگي پايين ميآيد و مصرف كننده

خمار ميشود و بايد دوباره مصرف كند به همين دليل مصرف كنندگان هرويين عمدتاً از ادامه روند زندگي عادي عاجز هستند و تمامي وقت

خود را صرف تهيه و مصرف هرويين ميكنندو زندگي آنها به سرعت از هم مي پاشد و سر از بيغولهها در ميآورند در حاليكه مصرف كنندگان

ترياك به دليل بالا بودن مدت ماندگاري و دوام نشئگي آن قادر هستند در طول شبانه روز به زندگي و امورات خود رسيدگي كنندو مشكلات

آنها به هيچ وجه قابل مقايسه با مصرف كنندگان هرويين نيست.
ظاهراً تأثير هرويين بر روي گيرندههاي مرفين بدن به گونهاي است كه خيلي سريع جذب آنها مي شود و همينطور اثر تخريبي آن روي

سيستم توليدكننده مواد شبه افيوني جسم و سيستم ضد درد ، بيشتر و سريعتر از ساير مواد مخدر است و در مدت كوتاهي اين

سيستم را در جسم انسان از كار مياندازد و مصرف كننده آن خيلي زود به مصرف آن اعتياد پيدا مي كند.
شايان ذكر است در حال حاضر مواد مخدر جديد شامل كرك و شيشه يا آيس يا كريستال گوي سبقت را در تخريب از هرويين ربودهاند و

بلايي بر سر مصرف كننده ميآورند كه هرويين با آن قدرت وحشتناك نميتواند بياورد و بسياري از مصرف كنندگان هرويين به مصرف كرك

روي آوردهاند. روش درماني كنگره 60 در مورد مصرفكنندگان هرويين تاكنون كاملاً مؤفق بوده است و در حال حاضر مصرف كنندگان هرويين

كه توانستهاند اعتياد خود را به اين ماده مخدر در كنگره 60 كاملاً درمان كنند تعدادشان بسيار است. در كنگره 60 طول درمان اعتياد به

هرويين 11 ماه است زيرا در اين مدت سيستم توليدكننده مواد شبه افيوني و ضد درد كاملاً راهاندازي ميشود.

دپارتمان تحقيقات كنگره 60-مسافر علي خدامي