جمعی از اساتید و دانشجویان گرایشهای آمار زیستی، جامعه شناسی و علومطبیعی گرد هم آمده تا به بررسی برخی از این دلایل بپردازند. افزایش نرختولد نوزاد پسر موجب پدید آمدن بسیاری از مشکلات در جوامع کنونی گشته است.

نوزاد

به راستی علت افزایش شدید و بی سابقه نرخ تولد نوزاد پسر در ۳۰ ساله اخیر در جهان چه بوده است؟
جمعی از اساتید و دانشجویان گرایشهای آمار زیستی، جامعه شناسی و علومطبیعی گرد هم آمده تا به بررسی برخی از این دلایل بپردازند. افزایش نرختولد نوزاد پسر موجب پدید آمدن بسیاری از مشکلات در جوامع کنونی گشته است.هم اکنون با وجود ۸ سال جنگ تحمیلی جامعه ایران با مشکل بیش از ۱ میلیونپسر اضافه آن هم تنها بین سنین ۲۰ تا ۳۰ سال مواجه بوده که این رقم بسیارقابل توجه می باشد. در صورت ادامه روند پسر زایی جامعه با مشکلاتی بسیارزیاد رو به رو خواهد گشت و بسیار شایسته می باشد که این مشکل هم اکنون وبه نحوی جامع مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدا به ذکر علل ژنتیکی افزایش شدید پسر زایی در ۳۰ ساله اخیر اشاره خواهیم نمود.
احتمال تشکیل جنین مذکر به مراتب بیش از احتمال تشکیل جنین مؤنث می باشد.بر آورد محققان ۱۲۰ جنین پسر در ازای ۱۰۰ جنین دختر می باشد.
پرسش اینست که آیا تمامی جنین های تشکیل یافته به راستی تبدیل به نوزادکامل شده و متولد خواهند شد؟ خیر، در هیچ کجای جهان به طور طبیعی نرخ تولد۱۲۰ پسر در ازای ۱۰۰ دختر نمی باشد. از نظر محتوای ژنتیکی یکجنین مذکربسیار ضعیف تر از یکجنین مؤنث می باشد، و آن بدلیل دارا بودن یک مجموعهکروموزومی فعال می باشد. حال آنکه هرجنین مؤنث دارای دو مجموعه فعالکروموزومی بوده و مقاومت آن نسبت به عواملی که جنین را در بدو تشکیل تهدیدمی نمایند به مراتب بیشتر از مقاومت جنین مذکر می باشد. به دلایل ذکرشدهدرصدبسیاریازجنینهایمذکردره مانابتداازمیانرفتهدرزمانتولدنسبت پسربهدختررقمیاستبرابربا ۱۰۴-۱۰۷نوزادپسردرازایهر ۱۰۰ نوزاددختر.
در اینجا به نکاتی شایان توجه در این خصوص اشاره خاهیم نمود:
● تفاوت مادران جوان و مادران مسندر پسر دار و یا دختر دار شدن:
تحقیقات نشان داده اند که احتمال تولد فرزند پسر از مادران جوان تر بهمراتب بیشتر از احتمال تولد نوزاد پسر از مادران مسن تر می باشد. این بدینمعناست که در کشور هایی که سن زن در هنگام ازدواج و بارداری پایین تر استنرخ تولد نوزاد پسر نسبت به دختر بیشتر خواهد بود.
●نقشملیتدر پسر دار یا دختر دار شدن:
آمار ها نشان داده اند که مادران چینی دارای بیشترین تعداد پسر می باشند ومادران فیلیپینی پس از آنها از لحاظ تعداد فرزند پسر در مقام دوم قراردارند، در حالی که مادران سرخپوست دارای کمترین تعداد فرزند پسر می باشند.
● نقش بیماری ها در تایین جنسیت جنین:
تحقیقاتنشاندادهاندکهابتلایزنانبه برخیازبیماریهامیتوانددرتایینجنسی تجنینتأثیرگزارباشد.بهگفتهمحققینا تمالتولدنوزادپسراززنانمبتلابهبی اریهپاتیتنوعب، ۱،۵برابربیشاززنانیاستکهحاملاینوی روسنمیباشند.پروفسور امیلی اویستر، فارغالتحصیل دانشگاه هاروارد پایان نامه دوره دکترای خود را بر روی ارتباطبیماری هپاتیت ب و نرخ تولد نوزادان به انجام رسانید.
تیتر پایان نامه پروفسور اویستر: هپاتیت ب و زنان ناپدید شده" بود. ویاظهار داشت که می توان از علم بیولوژی برای پاسخگویی به این معما که چراتعداد دختران متولد شده تا این حدکم شده است استفاده نمود.
وی همچنین به مقاله آمارتیا سن Amartya Sen با عنوان: فقدانبیش از ۱۰۰میلیون زن More than ۱۰۰ million Women are Missing اشاره داشت. آمارتیاسن در مقاله خود علل کمتر بودن تعداد زنان را دلایل اجتماعی ضد زنان بیاننموده بود، ولیکن پروفسور اویستر به جنبه های بیولوژیکی این پدیدهبهزیبایی اشاره نمود.
به گفته مجله معتبر ساینس دیلی: هپاتیت ب به تنهایی علت فقدان ۴۰ درصدی زنان در آسیا می باشد.
● نسبت طبیعی و متداول پسر به دختر در بدو تولد چگونه است؟
به طور طبیعی و در تمام جهان نرخ تولد ۱۰۴-۱۰۷ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر می باشد.
استثناهایی نیزدر این میان به چشم می خورند، از جمله سال ۱۹۴۶ میلادی درآمریکا سالی بود که بیشترین تعداد تولد پسر را به خود دید، در آن سال۱۰۵.۹ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر متولد شدند. و سال ۲۰۰۰ سالی بود که کمتریننرخ تولد پسر ها را داشت. در آن سال ۱۰۴.۸ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر متولدشدند.
● نکاتی جالب در خصوص نسبت مرد به زن در رده های مختلف سنی:
در بدو تولد همانگونه که قبلا نیز ذکر شد تعداد پسران بین ۱۰۴ تا ۱۰۷ درازای هر ۱۰۰ دختر می باشد. در سنین زیر ۱۵ سال نیزنسبت پسر به دختر مشابهاست با نسبت آنها در بدوتولد. پس از آن تا سن ۳۵ سالگی همچنین تعداد پسرهابیشتر از تعداد دخترها می باشد. اما نسبت ۱۰۴-۱۰۷ کمی کاهش می یابد و اینبدان دلیل است که مردان در این سن احتمال فوتشان بر اثر حوادث کمی بیشتراز احتمال فوت زنان می باشد که این نسبت را به ۱۰۳-۱۰۵ در ازای هر ۱۰۰دختر می رساند. **
** توجه داشته باشید که در اینجا منظور از ۱۰۰ دختر، ۱۰۰ دختر "زنده" و نهضررورتا ۱۰۰ دختر "سالم" می باشد. بدان دلیل که نرخ ابتلای دختران به برخیبیماری ها در سنین جوانی و بین ۱۵-۳۵ سال به مراتب بیشتر از نرخ ابتلایمردان به همان بیماری ها می باشد. و اگر می خواستیم تعداد دختران سالم رادر این معادله جای دهیم تعداد به مراتب کمتر می بود. مردان بیشتر مستعدبیماری های قلبی عروقی و برخی از انواع سرطان ها می باشند و بدین ترتیبعمر متوسط مردان کوتاه تر از عمر متوسط زنان می باشد. بدین ترتیب در سنینکهنسالی تعداد زنان (مسن) به مراتب بیش از تعداد مردان (مسن) خواهد بود.آمار ذکر شده در فوق برای تمام کشور ها صادق است جز کشور افغانستان که دراین کشور بر طبق آمار عمر متوسط زنان کمتر از عمر متوسط مردان می باشد.
● در اینجا به آمار کشورمان نظر می اندازیم
آمارهای کشور ایران نشان می دهند که نرخ تولد در کشور ما برابر است با ۱۰۵نوزاد پسر در ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، که این میزان تا گروه سنی ۳۵ سالکمابیش به همین صورت می باشد. در ایران هم اکنون (بر طبق آخرین آمار سال۲۰۰۷) جمعیت مردان تا رده سنی ۶۵ سال بیش از جمعیت زنان می باشد، و در ردهسنی ۶۵ سال به بالا جمعیت زنان بیشتر از جمعیت مردان می باشد. همچنین درکشور ما بر طبق آمار ها، طول عمر متوسط زنان ۷۲ سال و طول عمر متوسط مردان۶۹ سال می باشد.
هم اکنون جمعیت مردان در ایران در حدود ۱،۶۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و ششصد هزار نفر) بیشتر از جمعیت زنان در ایران می باشد
ـ بدیهی است که جمعیت دختران جوان کشورمان نسبت به پسران جوان به مراتبکمتر می باشد به این دلیل که در سنین بالای ۶۵ سال قسمت عظیمی از جمعیت رازنان به خود اختصاص داده اند.
● آمار دیگر نقاط جهان:
نرخ تولد به طور طبیعی بین ۱۰۵ تا ۱۰۷پسر در ازا هر ۱۰۰ دختر می باشد. حالآنکه در برخی از کشور های جهان نرخ تولد نوزاد پسر به مراتب بیشتر از نرختولد نوزاد دختر می باشد. هم اکنون آمار تولد ۱۱۳ پسر به ۱۰۰ دختر در دوکشور چین و کره جنوبی، ۱۱۰ پسر به ۱۰۰ دختر در کشور تایوان، و ۱۰۷ پسر به۱۰۰ دختر در میان چینی های ساکن سنگاپور و مردم مالزی می باشد.
شایان ذکر است که بر اساس گزارشات منتشره توسط China PopulationPublishing House نرخ تولد در سال ۲۰۰۱ در کشور چین برابر بوده است با ۱۱۷پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر. همچنین در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ ;۱۲۱ پسر به ازایهر ۱۰۰ دختر در کشور چین به دنیا آمدند.
بر طبق آمار ها تخمین زده میشود که تا سال ۲۰۲۰ تعداد پسران جوان در کشورچین بیش از ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ (۳۵ میلیون) و در کشور هند بیش از ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ (۲۵میلیون) بیش از تعداد دختران جوان در آن دو کشور باشد. که این آمار هامقامات چینی و هندی را به شدت نگران کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادیسازمان ملل متحد در گزارشی اعلام داشت که تعداد زنان در جنوب قاره آسیا درحدود ۷۹ میلیون (۷۹،۰۰۰،۰۰۰) کمتر از جمعیت مردان در این منطقه می باشد.
اخیرا در مقاله ای تحت عنوان "افزایش وحشتناک پسرها" ، دانشمندان هشدارداده اندکه افزایش بیش از اندازه و شدید تعداد پسر ها در کشورهای آسیاییمی تواند صلح جهانی را تهدید نماید. در این مقاله آمده است که هم اکنونجمعیت زنان در دو کشور چین و هند بیش از ۱۰۰ میلیون کمتر از جمعیت مرداندر این دو کشور می باشد. این رقم که به "پدیده فقدان زن" شهرت یافته استThe phenomenon of missing women. برای اولین بار توسط آمارتیا سن موردتوجه قرار گرفت.


گیگاپارس