[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
ویتاکید کرد: مجریان طرح عفاف و حجاب باید آموزشهای لازم در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر را دیده باشند و از صلاحیت لازم برای مشارکت در اینطرح برخوردار باشند.[JUSTIFY]
مصطفی محمد نجار از آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور خبر داد و اعلام کرد که مردان نیز مشمول این طرح می شوند.

مصطفیمحمدنجار وزیر کشور در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور زنان استانداریهایکشور در پاسخ به خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر افزود: این طرح با تشکیل6 کارگروه آغاز شده است و اجرای آن از سازمانها و ادارات کشور شروع میشود.

ویبا بیان انیکه مهمترین موضوع در زمینه اجرای طرح عفاف و حجاب در کشورفرهنگسازی در این زمینه است، افزود: اجرای این برنامه از سوی رسانه ملی وبا توجه به فرهنگسازی در این زمینه و توجه به مد و لباس اجرا میشود.

نجاربا تاکید بر اینکه برنامههای اجرایی طرح عفاف و حجاب از سال گذشته درکشور جریان داشته است، ادامه داد: ستاد صیانت از حقوق شهروندی با همکارسازمانهای مختلف این موضوع را پیگیری کردند و 6 کارگروه تخصصی در زمانحاضر برای اجرایی شدن برنامههای طرح عفاف و حجاب در وزارت کشور فعالیتمیکنند.

وزیر کشور تصریح کرد: طرح عفاف و حجاب با تقویت باورهایاسلامی در کشور محقق خواهد شد و باید با تدابیر لازم و به دور از هیاهواین طرح اجرایی شود.

وی تاکید کرد: مجریان طرح عفاف و حجاب بایدآموزشهای لازم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را دیده باشند و ازصلاحیت لازم برای مشارکت در این طرح برخوردار باشند.

نجار یکی ازدغدغههای امروز کشور را اجرای این طرح به صورت صحیح عنوان کرد و افزود:حجاب نیمه دیگر عفاف است و باید تلاش شود تا در جامعه نهادینه شود.

وی ادامه داد: طرح عفاف و حجاب تنها شامل زنان نمیشود بلکه مردان نیز باید در این زمینه اقداماتی انجام دهند. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]"عصر ایران"[/JUSTIFY]