تابناک اجتماعی ـ استفان هاوكنيگ، دانشمند برجستهبریتانيايي بر این باور است كه موجودات فضاي تقريبا به طور قطع وجوددارند؛ اما انسان نه تنها بايد از هرگونه تلاش براي ارتباط با آنهاخودداري كند، بلكه بايد از هرگونه تماس نيز دوري جوید.
به گزارش«تابناک» اجتماعی به نقل از تایمز، اظهار نظر جديد وي در يك مجموعه مستندبيان شده است كه در رابطه با آخرين عقايدهاوكينگ، يكي از برجسته تريندانشمندان جهان در زمينه بزرگترين رازهاي موجودات است.
وي در اين مستندمیگوید: موجودات بيگانه تقريبا به طور قطع، نه تنها در سيارات بلكه دربسياري نقاط كائنات و احتمالا مركز ستارهها وجود داشته و حتي در فضاي بينسيارهها نيز شناور هستند.
منطق هاوكينگ در اين باره براي خودش بسيارساده است. بنا بر نظر وي، كائنات صد ميليارد كهكشان را داراست كه هر كدامشامل ميليونها ستاره هستند و در چنين فضاي بزرگي به نظر ميرسد كه زمينتنها جايي نباشد كه زندگی در آن پيشرفت داشته است.
وي در اين باره گفت:براي بسياري از مغزهاي رياضي، تنها استناد به اعداد موجود براي اندیشیدنبه موجودات فرازميني منطقي است؛ تنها چالش موجود اين است كه ارتباط با اينموجودات چه حالاتي ميتواند داشته باشد.
پاسخ وي به اين پرسش كه اينارتباط تا اندازه زيادي مشابه با ارتباط با ميكروبها و يا حيوانات سادهاست، همان شكل از حياتي است كه در بخش عظيمي از تاريخ كره زمين بر آن حاكمبوده است.
يكي از صحنههاي اين مستند ساخته شده براي شبكه ديسكاوري،نشان دهنده گلههايي از حيوانات دو پاي گياهخوار است كه روي يك صخره فضاييهستند و مورد هجوم مارمولكهاي بالدار زرد قرار ميگيرند.
اينگونهصحنهها زاده تخيل هستند، اما هاوكنيگ با استفاده از آنها به نكته مهمياشاره ميكند كه تنها شكلهاي معدودي از حيات هوشمند بوده و تهدید به شمارمیروند. وی بر این باور است كه ارتباط با اين اشكال حيات ميتواند برايانسان نابود كننده باشد.
وي بيان ميكند، ممكن است اين اشكال حيات، بهسادگي تنها براي استفاده از منابع به زمين حمله كنند و سپس بروند. حالبراي اينكه بدانيم چگونه ممكن است اشكال هوشمند حيات به مرحلهاي پيشرفتكنند كه ما نميخواهيم، كافي است به خود نوع بشر نگاه كنيم. من گمانميكنم آنها ممكن است در كشتيهاي بزرگ باشند و همه منابع سياره خودشان رااز بين برده باشند. اين گونه موجودات پيشرفته احتمالا كوچ نشين خواهند بودو به دنبال تجمع منابع هستند آن هم در هر سياره اي كه باشد.
وي اينگونهنتيجهگيري ميكند كه تلاش براي ارتباط با اين انواع ميتواند بسيارخطرناك باشد: اگر اين موجودات بيگانه با ما ديدار كنند، به گمانم نتيجه آنمانند كشف قاره آمريكا توسط كريستف كلمب باشد كه براي سكنه بومي خودآمريكا هيچگاه رخداد خوبي نبود.
تكميل اين مستند براي هاوكينگ 68 سالهكه قدرت كمي براي ارتباط دارد، موفقيت بزرگي است. تكميل اين پروژه سه سالبه طول انجاميد كه در اين مدت، وي تأكيد زيادي بر بررسي دوباره نوشتههايبلند و چك كردن دوباره فيلم داشت.
جان اسميت، تهيه كننده اين برنامهدر شبكه ديسكاوري ميگويد، قصد ساخت فيلمي بود كه در كنار علمي بودن برايهمه بينندگان جذاب باشد كه به دليل پيچيدگي افكار موجود در آن كار سختيبود.
هاوكنيگ پيش از اين نيز وجود حيات فرازميني را احتمال داده بود؛اما ديدگاه وي با مجموعه اي از پيشرفتهاي علمي از سال 1995 مانند كشف بيشاز 450 سيارهاي كه به دور ستارههای دور ميچرخند و نشان داد كه وجودسياره پديدهاي رايج است، وضوح بيشتري يافت.
به تازگی پروفسور «برايانكاكس»، دانشمند ديگري نيز در يك مجموعه مستند از شبكه «بي بي سي»، احتمالوجود زندگی در مريخ و تايتان، يكي از قمرهاي كيوان را مطرح كرد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]