دلايل برای کاهش و یا حذف سربازی
[HIGHLIGHT=#ffff00]دکتر حسن عباسی [/HIGHLIGHT]


[JUSTIFY]دکترحسن عباسی در مصاحبه با نشریه حوراء (دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، وابستهبه مركز مديريت حوزه علميه خواهران)، دلایل تغییر ترکیب جنسیتی دانشگاههاو کارآمد نبودن سیستم فعلی سربازی را برشمرده و ضمن بررسي مقايسه اي وضعيتتحصيلي و اجتماعي دو پسر و دختر جوان، نسبت به تبعات تداوم اين وضعيت تا15 سال آينده، هشدار داده است. خلاصه ای از اين گفتگو در ادامه آمده است:[/JUSTIFY]

[JUSTIFY] 1ـ کهنه بودن سیستم سربازی[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] سربازگیریحدود 70 سال قدمت دارد ومربوط به دوره ای خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی ایران است. عصر فئودالیسم و عبور به سوی شبه بورژوازی پهلوی، شایدمی توانست توجیه گر نظام سربازگیری اجبای باشد؛ اما تکامل اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، اقتصادی و نظامی امروز ایران و جهان، چنین سیستمی را ناکارآمدکرده است.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY] 2ـطی نیم قرن، هرگاه جوانی از محیط روستایی یا شهری به عنوان سرباز به درونپادگانی می رفت، محیط نیروهای مسلح جذابیت زیادی می توانست داشته باشدزیرا سرباز در آنجا غیر از مشق نظامی، درس زندگی می آموخت که برای پس ازپایان خدمت سربازی او نیز مؤثر بود. تحولات فرهنگی و اجتماعی به گونه ایرقم خورده است که به ندرت می توان پذیرفت که یک جوان امروزی برابر هزینهبهترین سالهای عمرش، از محیط سربازخانه و پادگان چیز مطلوبی دست اورابگیرد که برای پس از پایان خدمت سربازی مؤثر باشد. در واقع سرباز دیروز بادست تهی می آمد و هنگامی که می رفت، با یک شخصیت شکل گرفته در سربازی ازپادگان می رفت؛ اما امروز یک جوان سرباز، عموما با شخصیت شکل گرفته تحتتاثیر خانواده، مدرسه، رسانه، دانشگاه، ورزشگاه، اینترنت و... واردنیروهای مسلح می شود و جایی برای شکل دهی به شخصیت باقی نمی ماند. از اینحیث، زندگی خدمت وظیفه عمومی الهام بخش جوان امروزی نیست.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY] 3ـدر حوزه نظامی، جنس تهدید کاملا تغییر کرده است. جنگ نفت میان عراق وآمریکا برسر اشغال کویت در سال 1369، پس از جنگ سلطه در اشغال عراق از سویبلوک آنگلوصهیون به رهبری آمریکا در سال 1382 و همچنین منازعه حزب اللهلبنان و رژیم صهیونیستی در تابستان 1385، نشان داد که عصر استفاده ازسرباز عمومی و غیر متخصص و اجباری گذشته است. عصر جنگ های سایبرنتیک،تهدیدهای نرم و نیمه سخت و سخت، منازعات پرشتاب و پرشدت، عمیقا محتاجنیروهای مسلح حرفه ایست.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY] 4ـناکارآمدی بهره گیری از سرباز در منازعات امروز و آینده برکسی پوشیدهنیست. اما از آن تاسف بار تر اینکه عمده ای از جوانان در خدمت سربازی، درمشاغل دفاعی و رزمی یا پشتیبانی خدمت نمی کنند، بلکه درگیر مشاغل خدماتیمی شوند که به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. از حیث فرهنگی، علمی، اقتصادی،سیاسی و اجتماعی اصلا مقرون به صرفه نیست که دوسال از بهترین مقاطع عمر یکجوان در آبدارخانه، آشپزخانه، انبار، تعمیرگاه و ... پادگانها صرف شود.خسارت منابع انسانی عمومی در این خصوص غیر قابل برآورد است؛ به ویژه عقبماندگی گسترده فرد در زندگی آتی خود.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY] 5ـ کشوری که 10 میلیون بسیجی و نیروی داوطلب دارد، چگونه در یک موازی کاریآشکار، در یک موضع، دوگروه عمده منابع انسانی خود را هزینه می کند. در هرمنازعه نظامی آینده، اگر تنها یک میلیون بسیجی در صحنه حاضر شود، براحتیمی توان تهدیدی در حد تهدید متعارف «ناتو» را خنثی کرد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] ملاحظهمی نمایید که با گزاره هایی که در بالا برشمرده شد، هزینه ملی آنچه خدمتوظیفه عمومی نامیده می شود نسبت به فوائدش تا چه اندازه زیاد است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اما تبعات اجتماعی آن چیست؟[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]یک جفت جوان دختر و پسر را در سال آخر دبیرستان درنظر بگیرید:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دخترجوان فقط دغدغه کنکور دارد. پس از قبولی، وارد دانشگاه می شود. نقشاجتماعی او نقش انفعالی و انتظار است؛ یعنی از این پس منظر می ماند که آنجوان پسر به خواستگاری او بیاید تا زندگی، شکل جدیدی به خود بگیرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] اماپسر جوان، با نگرانی از اینکه اگر در کنکور قبول نشود باید به سربازی بروددر جلسه امتحانات پیش دانشگاهی و کنکور شرکت می کند و عموما یک واحد درسیرا نگه می دارد که اگر در دانشگاه قبول نشد بابت آن به سربازی نرود؛ ایناقدام یعنی تعلیق زندگی به مدت یک سال؛ اگر هرسال فقط دویست هزار جوانچنین تعلیق یک ساله ای را به خود تحمیل کنند، می شود حدود دویست هزار سالهدر رفته. این پسر جوان که به دلیل نقش کنش گری و فعال اجتماعی خود در امرپیش قدمی برای تشکیل خانواده، همواره یک نگرانی برای آماده شدن جهت اینماراتن چهار وجهی «خدمت سربازی، ادامه تحصیل در دانشگاه، اشتغال و درنهایت تشکیل خانواده » را دارد، پس از سربازی، به سختی در دانشگاه دوردستیقبول شده و سخت تر از آن یک شغل پیدا می کند؛ تا طی کردن این پروسه از سویجوان پسر، دختر جوان تحصیلات خود را پایان داده و اشتغال پیدا کرده و دیگر«همکفو» آن پسر جوان محسوب نمی شود.
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY] درنتیجه آن پسر جوان به سراغ دختری از موج بعدی جوانان می رود و نتیجه آن،پیدایش نسل سوخته از دختران با تحصیلات دانشگاهی است که به مرور، سنازدواج آنها بالا رفته و بعضا امکان ازدواج نمی یابند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] اینمسأله در سال 1400 تبعات فرهنگی و اجتماعی عمیقی بر منابع انسانی کشورخواهد گذاشت؛ لذا طی یک طرح کارشناسی یا باید قوانین و مقررات سربازیتغییر کند و تسهیل شود یا اینکه مثلا دختران هم به سربازی اعزام شوند ومشابه این گزاره ها، می تواند این برهم خوردن توازن جنسیتی در بخش هایمختلف جامعه را تعدیل کند. (سایت رجانیوز)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]توضیحات:دربخش پایانی سخنان دکتر عباسی سربازی رفتن دختران به عنوان یک راهکارارائه شده است اما درواقع سربازی ستمی است که بربخشی ازافراد جامعه یعنیپسران تحمیل میشود که تبعات جبران ناپذیرآن به طور مستقیم یا غیرمستقیمبرتمام جامعه تاثیر منفی میگذارد درحقیقت تنها راه حل این است که این ستمرااز دوش تمام افراد جامعه برداریم نه اینکه این ظلم را درمورد بقیه نیزاعمال کنیم.[/JUSTIFY]