گاهي فشارهاي عصبي به اندازهاي زياد ميشوند كه افراد را به گريه انداخته يا موجب لرزش اندام آنها ميشوند.و اين شرايط به اندازهاي وخيم ميشود كه گاهي سكته هاي مغزي و قلبي به وقوع ميپيوندد.
اما متخصصان معتقدند كه نوشتن تا حدود زيادي به كاهش استرس كمك ميكند. به گفته آنها، يادداشتهاي روزانه در خصوص احساسات و شرايط ميتواند از بار عصبي ذهن و روح افراد بكاهد و به آنها در تخليه احساسات رواني كمك كند.كارشناسان ميگويند افكار و احساسات خود را بدون هيچ قضاوتي روي كاغذ بياوريد. به اين ترتيب از آنچه در درون شما ميگذرد آگاه ميشويد.
گام بعدي شناسايي منبع خشم و استرس و كمك به ايجاد تغيير است. بازبيني افكار و احساساتي كه به رشته تحرير درآمدهاند به شما كمك ميكند درك بهتري از احساسات خود داشته باشيد و راههاي كنترل آن را به مطلوبترين شكل شناسايي كنيد.