نتايج يك تحقيق در زمينه مبارزه با اعتياد نشان ميدهد كه گوش دادن به آهنگها و موسيقيهاي " تند"( ‪ ( Hard rock‬ خطر بازگشت معتادان تحت درمان به اعتياد را افزايش ميدهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، " محمدرضا عبداله نژاد " يك پژوهشگراجتماعي با اشاره به نتايج پژوهش " كاربرد موسيقي در سلامت جسم و روان" در مجموعه فرهنگي شقايق يادآور شد : موسيقيهاي تند و خشن كه اصطلاحا" هارد راك " و" هوي متال " گفته ميشوند، خطر بازگشت معتادان درحال بهبودي به اعتياد راافزايش ميدهد.
وي افزود: براساس يافتههاي اين پژوهش ، بين نوع ماده مصرفي معتادان و نوع موسيقي كه گوش ميدهند ، ارتباط معناداري وجود دارد.
عبداله نژاد خاطرنشان كرد: براساس نتايج اين تحقيق معتاداني كه مواد افيوني مصرف ميكنند معمولا تمايل به موسيقيهاي غمگين و آرام دارند اما معتاداني كه به مواد محرك اعتياد دارند، تمايل زيادي به شنيدن موسيقيهاي تند دارند.
اين پژوهشگر يادآور شد: موسيقي درماني نه تنها به عنوان يك ابزار توانبخشي ميتواند نقش بسزايي در درمان معتادان ايفا كند بلكه به واسطه پويايي، خلاقيت بيانتها، نشاط آور و غيرتهديد آميز بودن مورداستقبال سومصرفكنندگان نيز قرار ميگيرد.
عبداله نژاد افزود : موسيقي درماني يك روش موثر براي فايق آمدن بر مكانيسمهاي دفاعي از جمله دليل تراشي، كوچكسازي ، فريب كاري و انكار و دروغ گويي در افراد است از اين رو درمان جويان دراين روش درماني ، احساسات و افكار خود را به صورت آزادانه بيان ميكنند.
به گفته وي اكثر درمانجويان براين باورند كه مسايلي كه در جلسات موسيقي درمان گفته ميشود تاكنون درهيچ جلسه درماني يا غيردرماني از سوي آنان بيان نشدهاست.
عبدالهنژاد خاطرنشان كرد: پژوهشها نشان ميدهد بيان احساسات و افكار موجب تسهيل تغييرات در سوء مصرفكنندگان مواد مخدر و موسيقي موجب ترغيب معتادان به بيان احساساتشان ميشود بنابراين موسيقي ميتواند در درماناعتياد موثر باشد.

جام جم