به همه افراد بشر توانائی و قدرت آفرینش اعطا شده است، البته با این تفاوتکه برخی از افراد روی چنین ویژگی فردی کار کردهاند. افراد بسیاری رامیشناسیم که از همان روزهای اول دلسرد شدهاند و دیگر دست به هیچ کارهنریای نزدهاند. آنها بر این باورند که استعداد هنری لازم برای خلقاثرهای زیبا را ندارند.


اگر شما جزو آنها هستید پس مژده میدهم که بهزودی شگفتزده خواهیدشد. من معتقد که هرکسی میتواند نقاشی کند و تا جائیکه به من مربوطمیشود اگر و تنها اگر کمی علاقه و مهارت لازم برای امضاء نام خود راداشته باشید، میتوانید یک نقاش شوید.
باید به مراحل پردازش کارتان اعتماد کنید. روش کلی کار در این مقاله آوردهشده است. کافی است هر هفت مرحله را با دقت و همانگونه که به شما ارائهشده، انجام دهید. نه آنها را باهم ترکیب کنید، نه اینکه بخشی را خودسرانهحذف کنید. شما باید هریک از این مراحل را با دقت پیگیری کرده و ادامهدهید. تا زمانی هم که از نتیجه کارتان در هر مرحله احساس رضایتنکردهاید، به سراغ مرحله بعدی نروید.
شما با رعایت کردن اصول کار ”غلیظ روی رقیق“، میتوانید از این روش برایکار با رنگ روغن و اکریلیک استفاده کنید. شاید نیاز باشد که مدتی صبر کردهتا رنگ کارتان خشک شود. در این مواقع به هیچعنوان عجله نکنید. من بهطورمعمول با اکریلیک کار میکنم و سپس روی آن را با رنگ روغن میپوشانم.
شاید فکر کنید که این روش نقاشی، اولیه و ساده است، اما مطمئن باشید کهنتیجه میگیرید. تمرکز اصلی شما باید روی این مسئله باشد که هر آنچه رامیبینید به تصویر بکشید. پس بهتر است کار را شروع کنیم.
● مرحله نخست: بررسی سوژه
با دقت به سوژهتان (در اینجا منظره) بنگرید و آن را بررسی کنید. ناماشیا را فراموش کرده (برای مثال: آسمان، درخت، ابر) و بهجای آن به دنبالشکل، رنگ، ساختار و ارزش اشیا و سوژهها باشید.
چندین بار با چشم نیمهباز به سوژهتان نگاه کنید. هنگامی که چشمانتان رانیمهباز نگه میدارید بخشهای جزئی و ظرافتهای سوژه حذف میشوند، رنگهاکمرنگتر شده و شما میتوانید حالت، شکل یا حرکت را در تصویر ببینید.بدین شکل سوژه در ذهنتان نقش میبندد. حالتهای سوژه را دوبعدی ارزیابیکنید. عجله جایز نیست، صرف یک ساعت زمان در این مرحله مناسب است.
● مرحله دوم: رنگ زیرین روی بوم
با رنگ زدن روی بوم، زمختیها و درشتیهای روی بوم سفید را حذف کنید. بدینترتیب به رنگ این امکان را میدهید که آزادانه روی بوم حرکت کند. با اینکار دیگر شما هم نگران پوشاندن سفیدیهای روی بوم نخواهید بود. از یکقلمموی بزرگ آغشته به رنگ سیینای سوخته استفاده کنید. اما چرا سیینایسوخته؟ تجربه نشان داده که این رنگ گرم میتواند در کنار رنگهای دیگر بهخوبی جلوه کند و در زمینههای آبی و سبز حالتی قرمزگونه به خود میگیرد.
از نقاشی کردن لذت ببرید و به قلمموی خود اجازه دهید تا آزادانه حرکتکند. نگران ساختن سطحی صاف و هموار نباشید، قلممو را آزاد و رها در دستبگیرید. سعی نکنید به تصویری که در ذهن دارید شکل بدهید. در حال حاضر تنهاباید پسزمینه را رنگآمیزی کنید. با این کار خود را گرم کرده و از نقاشیلذت ببرید.
رنگ شما باید نهچندان غلیظ باشد که صفحه بوم تیره شود و نهچندان رقیقباشد که از روی بوم پائین بریزد. همه بخشهای بوم را بپوشانید و هر وقت کهاز کارتان احساس رضایت کردید، قلممو را کنار بگذارید.
● مرحله سوم: تشخیص و شناخت اشکال بزرگ
با نگریستن به سوژه، بزرگترین و اصلیترین حالتها و شکلهایش رابشناسید. با کمک سیینای سوخته و خطوط ناهموار، شکل آنها را مشخص سازید.
پنج یا شش شکل را تشخیص داده و آنها را بدون جزئیاتشان ترسیم کنید. اینمرحله بیشتر به سازماندهی ترکیبات و بخشهای گوناگون نقاشی روی سطح بوممربوط است. در تصویر میبینید که شش یا هفت شکل بزرگ تشخیص داده شده است.پس از این مرحله باید بوم نقاشیتان به تکههای یک پازل شبیه شده باشد.
اگر پس از پایان این مرحله متوجه شدید که کار هنوز خیس است، به کمک یک تکهپارچه رنگ را از بخشهای کمرنگتر به قسمتهای دیگر کار بکشید. برایتشخیص مناطق کمرنگ چشمان خود را به حالت نیمهباز نگه داشته و به سوژهنگاه کنید. اگر رنگ شما خشک شده و هنوز مشکلی باقی است، نگران نباشید،زیرا در مراحل بعدی هم میتوانید این مشکل را برطرف سازید.
● مرحله چهارم: ارزشگذاری
چشمان خود را به گونهای نیمهباز نگه دارید که رنگ را نبینید.(ارزشگذاری هیچ ربطی به رنگ ندارد، بلکه به روشن یا تیره بودن کار مربوطاست.) نقاشی خود را از تیرهترین شروع کنید. پنج ارزشگذاری از تیرهترینبخش به روشنترین بخش بسازید و با آنها کار کنید. در اینجا میتوانید بهبرخی از قسمتها بیشتر اشاره کنید. از بنفش dinoxine برای تیرهسازیزیرکار تیرهترین بخشها استفاده کنید.
در این تصویر میبینید که چگونه بدون افزودن رنگ، به کارمان ارزشدادهایم. اگر ارزشگذاریها را درست انجام دهید، نقاشیتان از کیفیتبالائی برخوردار میشود.
ارزش هریک از بخشهای سوژه زمانی اهمیت مییابند که در رابطه با سایر ارزشهای کناری قرار گیرند.
● مرحله پنجم: رنگبندی
رنگ را رقیق نگه دارید و روی همه قسمتهای سیینای سوخته را نپوشانید.اجازه دهید بخشهای وسیعی از آن دیده شوند. رنگها را حدس بزنید. هر ازگاهی هم از رنگ سفید استفاده کنید.
کار را با تیرهترین رنگ شروع کنید و سپس به رنگهای روشن بروید. هر رنگیکه میزنید، میبایست با ارزش زیرینش هماهنگی داشته باشد. در غیر اینصورتکیفیت کارتان پائین میآید!
از رنگهائی که خوشتان نمیآید، استفاده نکنید. شباهت رنگها به رنگ اصلیهم کفایت میکند و نیازی نیست رنگها دقیقاً همان رنگهائی باشند کهمیبینید. در این تصویر بیشتر رنگها ناهمواریهای خودشان را دارند. ما هماز تیرهترین رنگ به سمت روشنترین رنگ حرکت کردهایم. به بخشهائی کهارزشگذاری را آنجا انجام دادهاید، نگاه کنید. چرا میخواهید همه آنقسمتها را بپوشانید؟ با بهکارگیری از رنگهای رقیق استفاده میکنید،رفتهرفته قدرت ارزشگذاریهایتان کم میشود. این مسئله طبیعی است، نگراننباشید!
● مرحله شش: تنظیم رنگها و ارزشگذاریها
آیا از رنگآمیزی تیرهترین بخش تیره خود رد شدهاید؟ به عقب برگردید تادوباره آن را بهدست آورید. حال به بخشهای روشن بنگرید. رنگها به اندازهکافی روشن نیستند با بهرهگیری از رنگ غلیظتر رویشان کار کنید. رنگها رابه گونهای تنظیم کنید که در کنار یکدیگر از ریتم خاصی برخوردار باشند،اما ظرافتهای دیگر را نیفزائید. تنها روی یک قسمت کار نکنید، بلکه درتمام بخشهای بوم حرکت کنید.
به رنگ خود اجازه دهید بوم را رنگ کند. آن را مجبور به کشیدن درخت یا گلنکنید. مطمئن باشید خودش به آسانی حرکت خواهد کرد و هر آنچه که میخواهیدبه تصویر خواهد داد. در تصویر میبینید که برخی از بخشهای تیره راتیرهتر کرده، سپس رنگ قرمز و نارنجی افزوده و به آرامی برخی از قسمتهارا سبز کردهایم. به رودخانه و پیشزمینه هم کمی رنگ سبز سردتر افزودهایم.
● مرحله هفتم: پایان نقاشی
سعی نکنید به سرعت نقاشی را به پایان برسانید، بلکه نقطهای را بیابید تادر آنجا بایستید. در برابر دمدمی مزاج بودن، استقامت به خرج دهید تانقاشی به خوبی تمام شود. حال بهترین فرصت است تا با رنگ غلیظ درمحدودههای روشنتر هایلایت بزنید. بدون آنکه قلممو را روی بوم بمالید،ضربههائی در بخشهای بالای رنگ بزنید.
یک قدم به عقب رفته و به رنگ اجازه دهید که رنگآمیزی را بهتنهائی انجامدهد! همیشه میتوان کار کرد. هرچه که بیشتر روی نقاشی کار کنید، احساسمیکنید نقاشی به کار بیشتری نیاز دارد.نشریه تخصصی هنر و رایانه