[JUSTIFY]مسواک شما کثیف تر از آن چیزی است کهتصور می کنید.آیا تاکنون فکر کرده اید که در مسواک شما چه چیزهایی کمینکرده است. مسواک ها سرشار از انواع میکرب ها هستند.

تحقیقات نشانمی دهد که یک مسواک بدون درپوش می تواند بیش از ۱۰۰ میلیون باکتری را درخود جای دهد. اما نگران نباشید. به هر حال دهان ما نیز چندان استریل وعاری از میکرب نیست.

صدها میکروارگانیسم در دهان ما هر روز وجوددارد و این مشکل چندان بزرگی نیست. در واقع می توان گفت که مشکل زمانی جدیمی شود که تعادل این باکتری ها در دهان به هم می خورد.

بهتر استبدانیم که پلاک ها یا همان جرم های روی دندان، باکتری ها هستند و بنابراین با هر مرتبه مسواک زدن این باکتری ها به مسواک منتقل می شود. سوالی کهدر این رابطه مطرح می شود این است که آیا ممکن است در نتیجه مسواک هایآلوده بیمار شد؟ پاسخ چندان روشن نیست، فارغ از این حقیقت که چه تعدادباکتری در دهان ما زندگی می کنند و یا از طریق دهان به مسواک منتقل میشوند باید گفت که دفاع بدن در مقابل این باکتری ها به قدری هست که دچارعفونت ناشی از میکرب های روی مسواک نشوید.

خوشبختانه باید گفت کهبدن به طور خودکار علیه این باکتری ها مبارزه می کند ، بدون آنکه علامتیاز ناراحتی مشخص شود. به همین دلیل ما به درستی خبر از شواهد میکربی رویمسواکی که در دستشویی یا هر جای دیگر قرار می دهیم نیستیم . با این حالبهتر است نکات زیر را رعایت کنید تا از بروز همان مشکلات نادر که در نتیجهآلودگی مسواک است نیز مصون بمانیم.

۱- مسواک را دور از محل توالتقرار دهید . در بسیاری از خانه ها دستشویی و توالت در کنار هم تعبیه شده وبه عبارتی بسیار نزدیک به هم هستند و در اغلب موارد نیز مسواک در لیوانیکنار کاسه دستشویی قرار می گیرد. هر توالتی گازهای آلوده در هوا پراکندهمی کند و این جای تعجب است که چرا مسواک را آن نزدیکی ها قرار می دهید. بااین توصیفات تاکید می شود که تا آنجا که امکان دارد مسواک را جایی دور تراز توالت قرار دهید.نکته بعد اینکه بعد از توالت کردن و قبل از مسواک زدنحتما دستان خود را با آب و صابون بشویید.

۲- مسواک خود را بعد از هر بار مصرف به دقت شستشو دهید.

۳-مسواک خود را خشک نگه دارید . همان طور که می دانید باکتری ها تمایل زیادیبه محیط های مرطوب دارند. بنابر این سعی کنید مسواک خود را در فاصله زمانیهر مرتبه مصرف، خشک نگه دارید. از درپوش مسواک بهتر است استفاده نکنیدزیرا رطوبت مسواک را حفظ می کند و محیط را هر چه بیشتر مستعد رشد باکتریها می کند.

۴- مسواک خود را مستقیم نگه دارید. قرار دادن مسواک در جایی که مستقیم باشد بهتر است از حالت افتاده آن روی هر سطح .

۵-هرگز از مسواک دیگران استفاده نکنید و چنین اجازه ای نیز به دیگران ندهیدکه بخواهند از مسواک شما استفاده کنند. حتی توصیه می شود که مسواک خود رادر مجاورت مسواک دیگری قرار ندهید ، زیرا باکتری ها از یکی به دیگری منتقلمی شود. هم اکنون محصولات مختلفی در بازار وجود دارد که مدعی است می تواندمسواک را عاری از باکتری کند .

روش هایی که این محصولات دارند بهکمک گرما ، اشعه یا اسپری های باکتری کش است و بعضی از مسواک ها نیز گفتهمی شود که حاوی فرچه ضد رشد باکتری است. شواهد نشان می دهد که بعضی از اینراهکارها مفید است و منجر به از بین رفتن باکتری می شود. بنابر این اگرتصمیم گرفته اید که از این محصولات استفاده کنید تاییدیه سازمان غذا ودارو را در این زمینه در نظر بگیرید. همچنین به خاطر داشته باشید که حتیبهترین محصولات نیز به قادر از بین بردن تمام باکتری ها نیستند. بعضی ازوب سایت ها پیشنهاد می کنند که مثلا مسواک را در مکروویو قرار دهید تاباکتری ها از بین برود، اما همین عمل ممکن است کاراریی مسواک را تحت تاثیرقرار دهد و به عبارتی به ساختمان مسواک آسیب وارد کند.

بهترینراهکار ممکن در این رابطه این است که مسواک خود را بعد از مدتی استفادهدور بیاندازید. زمان پیشنهادی در این رابطه هر سه تا چهار ماه یکبار است.و نهایت این که به خاطر داشته باشید که این باکتری ها هستند که موجب بدبویی دهان، پوسیدگی دندان و بیماری های لثه می شوند . بنابر این مسواک زدنو نخ کشیدن به دندان ها را هرگز فراموش نکنید . همچنین شستشوی دهان بامواد شوینده ضد باکتری قبل از مسواک زدن از انتقال باکتری به مسواک ممانعتمی کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]منبع:سلامت نیوز[/JUSTIFY]