درمان با ویتامین «سی» سبب بهبود یادگیری و حافظه در مبتلایان به دیابت می شود.

نتایجیک مطالعه حاکی است تجویز اسید اسکوربیک یا ویتامین C به مدت ۳۰ روز ازآغاز دیابت سبب حفاظت از اختلالات شناختی مرتبط با آن میشود.

اینمطالعه به بررسی تجویز خوراکی اسید اسکوربیک ( ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم)به مدت ۳۰ روز بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موشهای صحراییکنترل و دیابتی میپردازد. یافتههای این مطالعه نشان داد دیابت سبباختلال در فرایند حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در حیوانات شد و درمانبا اسید اسکوربیک، سبب بهبود یادگیری و حافظه در موشهای کنترل شد و نواقصیادگیری و حافظهای را در موشهای دیابتی اصلاح کرد.

همچنین درحیوانات دیابتی تحت درمان، کاهش وزن و هیپرگلایسمی نسبت به موشهای دیابتیدرمان نشده کمتر بود. اثرات هیپوگلایسمیک و یا آنتی اکسیدانی اسیداسکوربیک، احتمالاً در نتایج بهدست آمده بر روی یادگیری و حافظه در دیابتتأثیر داشتهاند.

با انجام کارآزماییهای بالینی شاید بتوان ازاسید اسکوربیک بهعنوان یک مکمل همراه در بهبود اختلالات شناختی ناشی ازدیابت استفاده کرد.