به گزارش سایت انجمن درمانگران ایران از فرانس پرس ، دانشمندان اسپانيايي دريافتهاند زالوها حاوي مجموعهاي خاص از مولکولها

هستند که ميتوانند به درمان امراض قلبي-عروقي کمک کنند.
محققان اين بيمهرگان تغذيهکننده از خون را منابعي کارآمد براي توليد داروهاي درمانکننده امراض قلبي تشخيص دادهاند چرا که اين

موجودات از طريق تکامل مکانيسمهايي موثر موفق شدهاند با ممانعت از انعقاد خون، از ميزبانان خود تغذيه کنند.

اکثر حملات قلبي و سکتههاي مغزي در نتيجهء انسداد يک رگ به وجود ميآيد.
در واقع در بسياري موارد اين لختههاي خون هستند که با بستن رگها زمينه را براي بروز امراض قلبي فراهم ميآورند. بدن افراد مستعد

اين امراض معمولا" تمايل فزايندهاي به شکلدهي لختههاي خوني و در مقابل توانايي اندکي براي حل کردن و از بين بردن لختهها دارد.
بنابراين با بهرهگيري از ترکيبات مختلکننده اين فرايند انعقاد خون ميتوان جلوي ترومبوس(تشکيل شدن لخته خوني در عروق يا قلب) را

گرفت.
در اين راستا دانشمندان به بررسي بزاق زالوها براي کشف چگونگي توانمندي در اتصال مولکولهايي موسوم به «serme proteases»

پرداختند.
اکثر فاکتورهاي انعقاد درگير در پروسه ترومبوس آنزيمهاي متعلق به خانوادهء «serine protease» هستند.
بنابراين مولکولهايي که بتوانند به اين ترکيبات چسبيده و جلوي عملکردشان را بگيرند، قادر به ممانعت از فرايند انعقاد خواهند بود.