پوشيدن شلوار فاق كوتاه در آمريكا جنجال آفرين شد

برخيافراد در زندان هاي امريكا پوشيدن اين نوع شلوارها را آغاز كردند زيراآنها چاره اي نداشتند زيرا زنداني ها گاهي اوقات مجبور مي شوند شلوارهاييرا بپوشند كه اندازه شان نيست و حق هم ندارند از كمربند استفاده كنند.

واحد مركزي خبر: شبكه تلويزيوني فرانس بيست و چهار گزارش داد: پوشيدن شلوارهاي فاق كوتاه زننده در امريكا جنجال آفرين شده است.

شلوار فاق كوتاه نوعي شلوار بسيار گشاد است كه كمر آن بسيار پايين تر از ناحيه شكم و تقريبا در قسمت مياني باسن قرار مي گيرد.

يكي از سناتورهاي نيويورك نيز تلاش مي كند پوشيدن اين نوع شلوارها را در امريكا ممنوع كند.

درحال حاضر پوشيدن اين شلوارها فقط در شهر فيلينت ميشيگان ممنوع شدهاست.براي برخي از جوانان امريكايي پوشيدن شلوار فاق كوتاه نوعي مد است.

برخيافراد در زندان هاي امريكا پوشيدن اين نوع شلوارها را آغاز كردند زيراآنها چاره اي نداشتند زيرا زنداني ها گاهي اوقات مجبور مي شوند شلوارهاييرا بپوشند كه اندازه شان نيست و حق هم ندارند از كمربند استفاده كنند.

درادامه برخي به اصطلاح خوانندگان از اين نوع شلوارها استفاده كردند به طوريكه در اواسط دهه نود پوشيدن اين شلوارها در سراسر امريكا رايج شد.

امروزه يكي از سناتورهاي نيويوركي به جنگ با اين مد رفته است.

[HIGHLIGHT=#ffc000]شعار اين سناتور اين است " شلوارت را بالا بكش ، وجهه ات را ارتقا بده" .[/HIGHLIGHT]

وياميدوار است مبارزه اش در اين زمينه باعث ايجاد بحث هايي شود و مدارستشويق شوند كه پوشيدن اين نوع شلوارها را در كلاس درس ممنوع كنند اما برخيديگر اين وضعيت را هشدار دهنده نمي دانند و آن را فقط مدي گذرا و وسيله ايبراي احساس تعلق به گروهي خاص مي دانند. يكي از فعالان مطبوعاتي امريكا ميگويد: پوشيدن اين شلوارها نوعي گرايش است زيرا چند سال بعد خواهيم ديد كههمين افراد ديگر الزاما اين نوع شلوارها را نخواهند پوشيد و به نظر من اينامر به مساله هويت مربوط مي شود و فرد مي خواهد تعلق خود را به فرهنگي خاصنشان دهد. در حال حاضر مبارزه سناتور امريكايي به اقدامات عملي منجر نشدهاست.

بيشتر جواناني كه شلوارهاي گشاد مي پوشند مي گويند كه قصد ندارند اين نوع پوشش را تغيير دهند.

يكي از اين افراد مي گويد: پوشيدن اين شلوارها نوعي شيوه زندگي است.

پولدارهاپيراهن مي پوشند و كراوات مي بندند اما ما اينگونه لباس مي پوشيم. فرانسبيست و چهار مي افزايد: اما راه رفتن با اين نوع شلوارها هميشه هم راحتنيست.

[HIGHLIGHT=#ffff00]باراك اوباما نيز در سال دو هزار هشت اعلام كرد برخي افراد نمي خواهند زير پوش هاي ديگران را ببينند و من نيز يكي از آنها هستيم.[/HIGHLIGHT]