با رواج استفاده از نمايشگرهاى لمسى در زندگىروزمره، مهندسان به فكر استفاده از سطح وسيع زير پاى انسان براى ارايهخدمات افتاده اند. با استفاده از مولتى تو يا چندانگشتى مى توانيد باپاهايتان انتخاب كنيد.

به گزارش خبرآنلاين صفحه نمايش هاى مولتىتاچ را براى تمام سطوح اطراف انسان طراحى كرده اند؛ نه فقط مانيتورهاىكامپيوتر، بلكه ديوار خانه ها و ميزها و حتى سطح ميز آشپزخانه ها و جديداًپوست دست انسان.

اين امر برخى را به اين فكر انداخت چرا از سطحوسيع زير پاى كاربران استفاده نكنند. مولتى تو يا چندانگشتى، اينترفيسىروى كف زمين است كه كاربران آن را با انگشتان پايشان كنترل مى كنند.بهگزارش پاپ ساينس، اغلب سطوح مولتى تاچ به اندازه فاصله دسترسى دست هاى مامحدود هستند: سطح مولتى تاچ بايد به اندازه اى باشد كه دست ما به آسانى بههر سانتى متر آن برسد؛ در غير اين صورت بخش هايى از صفحه نمايش غيرقابلدسترس و بى فايده از آب درخواهد آمد.

اين امر، تعداد اشيايى راكه ما به طور همزمان روى صفحه نمايش مى گنجانيم، محدود مى كند.اما مولتىتو به كاربران اجازه مى دهد روى بومى كه در تئورى محدوديت اندازه نداردكار كنند و اشيا را با «لگد» جابه جا كنند.

مولتى تو مى تواندچندين كاربر متفاوت را كه روى يك صفحه نمايش كار مى كنند بر اساس حالاتپاهايشان شناسايى كند و بسته به تعادل و حالت و حركات كاربر به آن هاميزان آزادى عمل خاصى بدهد.مولتى تو در اصل كاربران را با اثر كف پايشانشناسايى مى كند و از ويژگى هاى منحصربه فرد و غيرتكرارى كف پاهايشان براىتمايز آن ها استفاده مى كند. مولتى تو مى تواند كاربران غيرفعال را كناربگذارد و تفاوت ميان راه رفتن و دستورات را تشخيص بدهد و حتى جهت سر كاربررا بر اساس وضعيت تعادلش بفهمد.

مولتى تو حتى مى تواند وظايفى دقيقرا مثل تايپ كردن از طريق نقاط داغ يا هات اسپات هاى مجازى كه كامپيوتر رابه گردى پا متصل مى كند، انجام دهد.اين چنين، على رغم محدوديت هاى ظاهرىمولتى تو اين فناورى جذاب مى تواند كاربردهاى وسيعى داشته باشد. براىمثال، يكى از اين محدوديت ها اين است كه مولتى تو به جاى ده نقطه تماس(مثل انگشتان دست) تنها دو نقطه تماس دارد و احتمالاً نمى تواند وظايفبغرنجى مثل چرخاندن اشيا را روى صفحه نمايش انجام دهد.

مى توانيدبه راهروهايى هوشمند در آينده فكر كنيد كه شما را در يك موزه مستقيماً بهيك نقاشى خاص هدايت خواهد كرد و در صورت درخواست شما اطلاعات را نمايشخواهد داد و ديگر لازم نيست روى پلاكاردهايى كه روى ديوار نصب شده چيزىنوشت.