عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي - صنعتي ايران گفت: يكي از روشهاي مناسب براي درمان زخمهاي وسيع و متعفن مگس

درماني است.

دكتر عباس ميرابزاده اظهارداشت: مگس موجودي است كه هموستازيس بسيار خوب، برجسته و بالايي دارد و به خوبي با ميكرو

ارگانيسمها مقابله ميكند و به طيف وسيعي از مواد غذايي براحتي دسترسي دارد و از مصرف مواد غذايي انرژي بالايي بدست ميآورد.

وي افزود: اين مگس خانگي در عين حال كه ميكروبهاي مضر را منتقل ميكند باعث انتقال ميكروبهاي مفيد نيز است و نقش مثبت

مگس خانگي به مراتب بيشتر از نقش منفي آن است.

وي اعتقاد دارد: مگس خانگي حيات را براي تمام موجودات به ارمغان ميآورد آنچه در زندگي اين مگس خانگي اهميت دارد غذايي است

كه از آن تغذيه ميكند يعني مواد گنديده و يا در حال فساد را مصرف ميكند.

ميراب زاده در خصوص تحمل ميكروبي دستگاه گوارش مگس گفت: اين مورد بسته به نوع حشره، سن و مواد غذايي كه مصرف ميكند

متفاوت است ولي حداكثر تحمل ميكروبي دستگاه گوارش حشرات حدود يك ميليون ميكروب است پس قطعا دستگاه گوارش مگس خانگي

بايد داراي آنتي بيوتيك قوي باشد كه قدرت مقابله با ميكروب وارده به دستگاه گوارش را داشته باشد و اين مكانيسم است كه در پزشكي

مورد استفاده قرار ميگيرد.

وي در ادامه تصريح كرد: از نظر غذايي اين مگس محدوديتي ندارد و اين عاملي است كه سبب افزايش بالاي جمعيت مگسها است و

اساسا يكي از علل قدرت بقا و دوام حشرات قدرت مقابله آنها در مقابل سموم ميكروبي است و منبع خوبي براي توليد انواع

آنتيبيوتيكهاست.

ميرابزاده در ادامه اظهارداشت: تاكنون 100 نوع آنتيبيوتيك از حشرات جدا شده و كارخانجات داروسازي به حشرات به عنوان منابع غني و

تنوع آنتي بيوتيك مينگرند.

وي درخصوص انتخاب ميزبان از طرف اين مگس اشاره و خاطرنشان كرد: يكي از فاكتورهاي اساسي در رابطه با انتخاب ميزبان بوي بد

است و مگس خانگي به محلهاي بدبو جلب ميشود.

ميرابزاده درباره استفاده از لارو مگس در درمان زخمها گفت: اين نوع درمان سابقه طولاني دارد به طوري كه قرنها قبل اقوامي در

استراليا، برمه و قوم ياماها در آمريكاي مركزي از مگس درماني استفاده ميكردهاند.

وي افزود: علم مگسدرماني براي درمان زخمهاي ديابتي، عفونت استخوان، زخمهاي حاصل از سوختگي، زخمهاي فشاري و زخم بستر،

انواع آبسه زخمهاي سرطاني و قانقاريا استفاده ميشود.

ميرابزاده در ادامه متذكر شد: در مگس درماني، لارو مورد استفاده قرار ميگيرد و بيش از سه روز نبايد در محل زخم باشد چون اگر به

مرحله شفيرگي برسد خطرناك شده و ميتواند به بافتهاي داخلي حمله كند و سبب مشكلات فراواني شود.

دكتر ميرابزاده نسبت به صفات مشخصه اين مگس اشاره كرد و گفت: يكي از صفاتي كه سبب شناسايي اين مگس ميشود وجود رنگ

سبز متاليك است و اينكه داراي سيكل زندگي بسيار كوتاهي بوده و در 7 روز كامل ميشود و اين مگس هرگز در جاهاي تاريك، شكاف

غارها، منازل ديده نميشود بلكه آزادانه در طبيعت سير ميكند موهاي كوچك نوك تيز در سر سبب از بين رفتن ميكروبها ميگردد و حركت

آرام لارو مگس در زخم سبب تسريع خونرساني به زخم ميشود.

وي تصريح كرد: هر چند كه علم مگس درماني در انگلستان 6 سال ديرتر از آمريكا شروع شده است ولي تعداد بيماراني كه در اين سالهاي

محدود به اين روش معالجه شدهاند 10 برابر كشور آمريكاست و در سال 1999 سازمان بهداشت جهاني اين علم را تاييد كرده و آن را جزو

سياستهاي درماني خود قرار داده است.

ميرابزاده در خاتمه گفت: در گذشته نام مگسها با مرگ و نابودي و نيستي همراه بود، چرا كه سلامت و بهداشت جوامع انساني را تهديد

و تحقير ميكند اما هم اكنون دريچههاي جديدي به روي ما گشوده شده است و ميتوانيم از پيچيدگي كه خلقت در آفرينش آنها بكار برده

استفاده كنيم و از روشهايي كه اين موجودات براي مقابله با ميكروبها و سموم ميكربي استفاده ميكنند بهرهمند شويم.