پس از غرق شدن ناو کره جنوبی و کشته شدن دههاسرباز، دولت کره جنوبی ساخت روباتهای ششپایی را به دانشمندان این کشورسفارش داده تا با قابلیت حرکت سریع در اعماق دریا، عملیات جستجو و نجاترا سرعت بخشند

کره جنوبی میخواهد تا سال 2016/ 1395 روباتهایآبی بسازد که بتوانند شنا کنند، مایلها روی بستر دریاها راه بروند وعملیات جستجو و یا نجات را انجام بدهند. با این که استادان علوم روباتیکاین کشور چندان راضی به نظر نمیرسند، اما کره جنوبی اصرار دارد که تازمان مقرر این روباتها را در اختیار داشته باشد.
بر اساس گزارشی کهپاپساینس منتشر کرده است، دولت کره جنوبی اعلام کرده طی پنج سال آینده 18میلیون دلار برای ساخت این روباتها هزینه خواهد کرد. به نظر میرسد کهبعد از حادثه غرق شدن ناو چئونان کره جنوبی در ماه پیش که منجر به کشتهشدن دهها سرباز شد، دولت این کشور بودجه پروژه روباتهای ناجی را دوبرابر کرده است.اینروباتها قرار است که شش پا داشته باشند و بتوانند با سرعت 30 متر درثانیه روی بستر دریا حرکت کنند و با سرعت 17 متر در ثانیه در آب شناکنند. ویژگی متفاوت این روبات، قابلیت حرکت روی بستر دریا در عمق 6کیلومتری خواهد بود. به علاوه این روبات، دستگاه کاشف زیر دریایی بوسیلهامواج صوتی را نیز با خود حمل خواهد کرد.
نسخهای از آن که تواناییحرکت در آب کمعمق را دارد، تا سال 2012/ 1391 عرضه خواهد شد و نمونهآبهای عمیق هم برای قبل از 2016/ 1395 وعده داده شده است. دولت کرهجنوبی بر این عقیده است که داشتن چنین تجهیزاتی باعث سرعت گرفتن عملیاتجستجو و نجات در حوادثی مانند غرق شدن چئونان میشود، حوادثی که در دریایغربی با دید کم و جریانهای جزر و مدی قوی زیاد اتفاق میافتد.
اماکشورهای دیگر هم در زمینه ساخت روباتهای زیردریایی فعالیتهای چشمگیریداشتهاند. سال گذشته آمریکا برای اولین بار روباتی را ساخت که توانست دراواخر سال گذشته/ پاییز سال گذشته، از زیر آب از اقیانوش اطلس عبور کند.در همان زمان، یک روبات کانادایی بر پایه اینترنت، موفق شد برای اولین باربرای مشاهده به زیر دریا برود.