رکورد دو 100متر دیگر شکسته نمیشودتحقیقتازهای نشان میدهد برای سرعت دویدن انسان حد نهاییای وجود دارد که آنرانسبت قدرت به حجم بدن و میزان نیاز عضلات به انرژی تعریف میکند. مطابقاین تحقیق دو 100 متر به حد نهایی خود نزدیک شده است.
سالگذشته، اوسین بولت، قهرمان جامائیکایی دوی سرعت و رکورددار دو 100 متر و200 متر جهان توانست رکورد پیشین دوی صدمتر را که متعلق به خود او بود،11 صدم ثانیه بهبود بخشد. ببینیم بولت تا کجا میتواند این رکورد را بشکندو آیا اصلا برای سرعت او یا هر دونده موفق دیگری حد نهایتی وجود دارد؟

بهگزارش نیوساینتیست، مارک دنی از دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا برای پاسخ بهاینکه انسان در نهایت چقدر میتواند رکورد دوی 100 متر را بشکند، راهیپیدا کرده است. او نتایج مسابقات قهرمانی متعددی را مورد تجزیه و تحلیلقرار داده است، حتی نتایج بهترین اسبهای مسابقه و سریعترین سگهای تازیرا از دهه 1920/1300 تاکنون بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده استکه بهبود رکوردها در اغلب مسابقات از الگوی مشابهی پیروی میکند، در حقیقتیک روند آرام پیشرفت وجود دارد که جایی به نقطه پایان میرسد.
بهعنوان مثال، به نظر میرسد اسبها در مسابقه اسبسواری کنتاکی، سال1949/1328 به این نهایت سرعت نزدیک شده باشند، چرا که از آن زمان به بعدبهبودها بسیارجزیی بودهاند و به ندرت شکست رکوردی وجود داشته است.

قهرمانانالمپیک هم از الگوی مشابهی تبعیت میکنند. زنان دونده دوی 100 متر سال1356/1977 به این حد نهایی رسیدهاند، اما مردان دونده هنوز مشغولرکوردشکنی هستند، دنی الگوی رکوردشکنی آنها را بر پایه رویدادهای دیگریترسیم کرده است. او میگوید: «مردان هم به حد نهایی خیلیخیلی نزدیکشدهاند». او حد مطلق 9.48 ثانیه را برای دوی 100 متر پیشبینی میکند،این یعنی رکورد بولت تنها میتواند 0.1 ثانیه دیگر بهبود پیدا کند. دنیمیگوید: «اگر بولت همینطور به دویدن ادامه دهد به زودی به حد مطلق سرعتنزدیک خواهد شد».

اماببینیم چرا چنین حد نهایی سرعتی برای انسان وجود دارد؟ چنین محدودیتی بهنسبت میان قدرت به وزن ورزشکار بستگی دارد. در واقع همیشه نقطه سربهسریوجود دارد که در آن برتری عضلات قویتر و دست و پاهای بلندتر با نیاز بهانرژی بیشتر برای قدرتدادن به بدنی حجیمتر جبران میشود و این نقطه استکه حد نهایی سرعت را تعریف میکند.