سیستم اسمهای عبور (پسوورد) شرکت گوگل که به کاربران امکان استفاده ازانواع خدمات این شرکت را با یک بار وارد کردن اطلاعات به وجود می آورد واز آن به عنوان تاج جواهرنشان گوگل یاد می شود مورد حمله سایبری قرار گرفت.

بهگزارش خبرگزاری مهر، حمله سایبری ماه دسامبر به رایانه های شرکت گوگل،سیستم رمز عبور یا پسوردهای این شرکت را مورد اصابت قرار داده است. سیستمیکه بیش از میلیونها انسان در سراسر جهان از آن برای دسترسی به خدمات شبکهشرکت استفاده می کنند.
این سیستم که تحت تدابیر شدید امنیتی و محافظتیقرار داشت در واقع تاج جواهر نشان گوگل به شمار می رفت که به کاربران اینامکان را می داد با یک بار وارد شدن به سیستم از خدمات متفاوت این شرکت ازقبیل نامه های الکترونیک و خدمات تجاری دست پیدا کنند.

این سیستمکه "گایا" نام دارد و همچنان تحت عنوان Single Sign-On فعال بوده است تنهایکبار و آن هم در حدود چهار سال پیش در کنفرانس تکنیکی در جمعی عمومیمعرفی شد.

به نظر نمی آید مهاجمان گوگل رمزهای عبور کاربران جی میلرا ربوده باشند. پس از حمله، گوگل با سرعت تلاش خود را برای بهبود ایمنیافزایش داد. با این حال مهاجمان یک امکان را به جا گذاشته اند که اگرچهکمرنگ، نشان می دهد سیستم گایا از ضعف و نقصی برخوردار بوده که در گذشتهکسی از وجود آن آگاه نبوده است.