كفش هاى پاشنه بلند و نوك تيز كه در بين زنان و اخيراً در ميان مردان رايج شده باعث ايجاد و تشديد عارضه «قوز

شست پا» مى شود. دكتر عليرضا ابراهيم زاده رئيس انجمن ارتوپد سازمان نظام پزشكى استان اصفهان در اين باره گفت: هر چند كه

عامل وراثت مهمترين عامل به وجود آمدن اين عارضه است اما استفاده از كفش هاى نامناسب علاوه بر تشديد آن مى تواند در بروز آن نيز

تأثيرگذار باشد.