[JUSTIFY]استرس عامل بسیاری از دردها وناراحتیهای جسمی است. کمر درد، آسم، ناراحتیهای پوستی، سردرد،ناراحتیهای معده و روده، تپش قلب و فشار خون بالا میتواند به دلیل استرسبه وجود آید.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقلاز دویچه وله ، استرس بیش از حد میتواند علاوه بر ناراحتیهای روحی،ناراحتیهای بدنی نیز به دنبال داشته باشد. در بسیاری موارد ممکن است شخصمتوجه نباشد که استرس دارد، با این وجود اثرات زیانبار استرس خود را بهاشکال مختلف نشان میدهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]استرس میتواند دلایل گوناگونی داشتهباشد. کریستا روتزاکنهایم، رییس اتحادیه صنفی روانپزشکان در آلمان، درگفتگو با “متخصصین اعصاب و روانپزشکان در شبکه” میگوید که در اکثر اوقاتدلیل استرس ناشی از مشکلات در زندگی شغلی است. عواملی چون توقعات بالایشغلی و مشکل با همکاران یا روسا میتواند باعث استرس شود. در زندگی شخصینیز مسائلی چون اختلاف با همسر یا شریک زندگی به استرس دامن میزند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در بسیاری موارد ناراحتیهای جسمی عاملروحی دارد و ناشی از استرس است. رایجترین این ناراحتیها سردرد، کمردردمزمن، ناراحتیهای پوستی، ناراحتی معده و روده، آسم، تپش سریع قلب و فشارخون بالا است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* راههای مقابله با ناراحتیهای ناشی از استرس[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دکتر روتزاکنهایم تاکید میکند که اگرپس از مراجعه به دکتر مشخص شد که ناراحتی شخص دلیل جسمی ندارد، شخص بایدببیند چه عواملی در زندگیاش او را تحت فشار قرار میدهد و به فکر اینباشد که شرایط زندگیاش را قابل تحملتر کند. زاکنهایم مراجعه بهرواندرمان را هم برای درمان و یا جلوگیری از مزمن شدن ناراحتیهای جسمیتوصیه میکند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ناراحتیهای بدنی از نظر روحی نیز به شخصفشار میآورند. مشکل دیگر اینجاست که شخص میتواند بیش از حد نسبت بهناراحتیهای جسمیاش حساس شود. این حساسیت خود منجر به بدتر شدن وضعیتروحی و جسمانی شخص میشود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]زاکنهایم میگوید که در مواردی کهناراحتیهای بدنی علل جسمی ندارد، یکی از کارهایی که میتوان کرد این استکه سعی کرد حساسیت شخص را نسبت به ناراحتیهای بدنیاش کم کرد. این امرمیتواند تاثیر قابلتوجهی در بهبود وضعیت شخص داشته باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]گمان زده میشود که یک سوم بیمارانی کهبه دلیل درد یا ناراحتیهای جسمی به پزشک مراجعه میکنند، به دلیل مسائلروحی و استرس دچار مشکلات بدنی شده باشند. این نوع بیماریها را بیماریروانتنی مینامند.[/JUSTIFY]