بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«Twocircles»، در اين ديدار، محمد سالم درخواستی را كه به امضای مسئولانجماعت اسلامی هند، جبهه اسلامی پيشرو، اتحاديه مسلمانان هند، بنياد حمايتاز حقوق شهروندی و بسياری ديگر از سازمانها و نهادهای اين كشور رسيده،به وزير اقتصاد اين كشور تحويل داد كه در آن از مقامات دولتی هند خواستهشده به منظور ارتقای وضعيت اقتصادی از نظام بدون ربای بانكداری اسلامیاستفاده شود.
رئيس جماعت اسلامی هند در اين ديدار تأكيد كرد: نظامبانكداری اسلامی تنها مختص مسلمانان نيست و به كارگيری آن سبب بهبود وضعيتاقتصادی كشور خواهد شد.
دبيركل سازمان اقتصاد اسلامی هند نيز در اينديدار اعلام كرد: 40 درصد مشتريان نظام بانكداری اسلامی در مالزی و 20درصد مشتريان اين نظام در بريتانيا را غيرمسلمانان تشكيل میدهند؛ درحاليكه شهرهايی مانند لندن، توكيو، سنگاپور و هنگكنگ به قطبهای اقتصاداسلامی تبديل شدهاند چرا شهرهای هندوستان از اين نظام بهره نبرند؟
وزيراقتصاد هند نيز در اين نشست اطمينان داد كه اين درخواست را به دقت موردبررسی قرار خواهد داد و با ساير مسئولان دولتی در مورد اين موضوع گفتوگوخواهد كرد.