افراد سيگاري نه تنها سـلامـتـي خـود را در مـعـرض انــواع بيماريهاي خطرناك قرار مي دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده

خاطر شدن اطرافيانشان ميگردند. متاسفانه امـروزه برخي افراد به غلط سيـگار كـشـيـدن را نشانـه بلـوغ و يـا حتي "كلاس" در خود

محسوب مي كنند و با پـك زدنهـاي آنچناني سعي در خود نمايي و فخر فروشي مينمايند!

عوارض و صدمات ناشي از استعمال سيگار تقريـبـا" بـراي همگي ما آشكار و معلوم است امـا در ايـن بـخـش بـه 23 دليل مهم براي ترك

سيگار اشاره ميكنيم:

1- ظاهر آراسته تر با حذف لكه هاي روي انگشتان و دندانهايتان.
2- حذف بوي بد دهان ناشي از كشيدن سيگار و تنفس راحت تر.
3- حذف بوي سيگار از روي لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـايـلـي كه با آنها سر و كار داريد.
4- پيشگيري از پيدايش چين وچروك زود هنگام در پوست صورتتان.
5- حذف مشكلات تنفسي از قبيل:خس خس حين تنفس، سرفه، برونشيت مزمن و از همه مهمتر سرطان ريه.
6- بازيافت دوباره حس بويايي و چـشـايـي كـه بـر اثر استعمال سيگار از حساسيتشان كاسته شده است. دوباره طعم واقعي غذايتان را

احساس خواهيد كرد.
7- احساس سرزندگي و شادابي دوباره در زندگي. افزايش قواي جسماني.
8- خواب بهتر و راحت تر.
9- كاهش خطرات بيماريهاي قلبي، نـفـخ، فـشـار خـون بـالا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده، برگشت اسيد معده، سرطان دهان و تعداد

بيشماري از سرطان هاي گوناگون.
10- كاهش بيش از 50 بيماري و عارضه هاي گوناگون.
11- دوباره كنترل رفتار خود را بدست خواهيد آوريد و با رهايي از زنـدان اعـتـيـاد بـار ديگر حس آزادي را باز پس خواهيد گرفت.
12- كاهش خطر آسيب رسيدن به نوزاد در زنان باردار.
13- افزايش طول عمر (افرادي كه بطور مستمر سيگار مي كشند بطور متوسط 16 سال از عمر خود را از دست ميدهند ).
14- فراهم آوردن يك محيط سالم و سلامت براي كودكان وتمام افرادي كه با آنان زندگي مي كنيد.
15- الگوي مناسبي براي فرزندانتان خواهيد بود .
16- حذف هـزيـنـه هـاي خريد سيگار كه قابل توجه بوده و ميتوان آن را صرف امور بهتري كرد.
17- رهايي از صدها ماده سمي و سرطانزاي موجود در سيگار.
18- تردد و مسافرت بوسيله قطار، هواپيما و اتوبـوس بـراي شـما و ديـگر افراد سهل تر و دلپذيرتر خواهد شد.
19- ديگر در محل كارتان مجبور نمي باشد براي سيگار كشيدن به بيرون برويد.
20- آنكه بوسيدن محبوبتان ميسر گشته و ديگر بوي دهانتان او را آزار نخواهد داد.
21- بـا تـرك ايـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـنـفس خود را افزايش داده و به اراده خودتان بباليد.
22- از دنبال جاسيگاري گشتن خلاصي مي يابيد.
23- از آن مهمتر ديگر نيازي به مطالعه دوباره اين مقاله نخوهيد داشت