در انتخاب عينك خود چه ملاكيهايي داريد؟ قيمت، زيبايي، دوام، راحتييا...؟ هر كس براي خود ملاكهايي را در نظر ميگيرد گاهي هم هيچ ملاكيمدنظر نيست و افراد به سليقه خود اعتماد ميكنند اما آيا سليقه كافي استيا دانش و معيارهايي هم لازم است. به بيان ديگر معيار صحيح انتخاب عينكچيست؟

قاب عينك

قاب عينك از چند نظر حائز اهميت است. درابتدا، نكته مهم اين است كه يك فريم مناسب بايد شيشه يا لنز عينك را درفاصله مقتضي نسبت به چشم قرار دهد. دوم اين كه عدسي كه در فاصله مشخص قرارداده ميشود، بايد انحنايي متناسب با جهتهاي مختلف حركت چشم داشته باشد.

درهنگام انتخاب قاب ، بايد دقت كرد قسمت بالاي قاب با لبه تحتاني ابرو مماسباشد و قسمت تحتاني قاب قسمت تحتاني چشم را بپوشاند. همچنين در دو طرف چشمبا بيني و گيجگاه پوشش كافي را ايجاد كند.

دستههاي قاب نبايد دو طرف گيجگاه را فشار دهند و طول دستهها بايد به شكلي باشد كه در پشت گوش قرار گيرند.

قابهاييكه وجود دارند به ۲ دسته فلزي و غيرفلزي تقسيم ميشوند. فريمهاي فلزي ازآلياژهاي مختلف هماهنگ با بدن كه بايد سبك و مقاوم باشند انتخاب ميشوند.

اينقابها نبايد اثرات سمي در هنگام ترشح عرق داشته باشند و تغيير رنگ همندهند. فريمهاي غيرفلزي هم از تركيبهاي سلولزي يا پليمري ساخته ميشوندو ميتوانند در عين ظرافت سطح خوبي براي عدسي فراهم كنند. اين قابها تنوعزيادي هم دارند و از عوارض كمتري نسبت به فريمهاي فلزي برخوردارند. وليدر اثر مرور زمان اين فريمها خشك ميشوند و ترك خورده و ميشكنند. برايكودكان قابهاي غيرفلزي بيشتر توصيه ميشود، زيرا احتمال آسيب رسيدن بهپوست و چشم در اثر حوادث و برخوردها در اين قابها كمتر است.

شيشه

علاوهبر قاب عينك ، شيشهها نيز از اهميت فوقالعاده بالايي برخوردار است.شيشههاي عينك كودكان حتما بايد از جنس بسيار سبك و نشكن ساخته شود. اگرقرار است عينك هميشه روي چشم شما باشد بهتر است شيشه فتوكروميك داشته باشدتا بتواند در برابر اشعه خورشيد نيز از شما محافظت كند.

شيشهها درعينك بچهها بايد درجه فتوكروميك بالاتري داشته باشند زيرا چشمهاي بچههانسبت به بزرگترها در برابر اشعه ماوراي بنفش حساستر است.

زيبايي

زيباييهم ميتواند يكي از معيارهاي فرعي باشد. به عنوان مثال شيشه عينك بزرگچشمها را بهتر نشان ميدهد پس اگر چشمهاي شما قشنگ است عينك شيشه بزرگبيشتر به شما ميآيد يا كساني كه بيني خوشتراشي دارند بهتر است عينكيانتخاب كنند كه بخش زيادي از بيني را نپوشاند.

انتخاب با شما نيست

اپتومتريستهاافرادي هستند كه تحصيلاتشان در ارتباط با چشم و عينك است آنها ميتوانندبا در نظر گرفتن شكل و فرم صورت، نمره عينك، كاربرد آن، جنس عدسي، نوععدسي و خصوصيات رنگي آن، انتخابهاي مختلف را به بيمار پيشنهادكنند. پساگر چنانچه براي تهيه عينك به مغازهاي مراجعه كرديد كه به شما گفتند هرقابي را ميخواهيد انتخاب كنيد و فقط سليقه شما مدنظر قرار گرفت، به كيفيتعلمي كار آن مركز شك كنيد حتي اگر از نظر سليقه راضي باشيد. فراموش نكنيددر عينك فروشي انتخاب تنها با شما نيست.

جام جم آنلاین