راز نفس كشيدن حشرات
حشراتچگونه نفس ميكشند؟اين سوالي است كه در ذهن هركسي شكل نميگيرد، امادانشمندان تلاش زيادي براي يافتن پاسخ اين سوال كردهاند. به گزارش ايرنابه نقل از ماهنامه علمي "دانشگر" آنچه بسيار جالب است اين است كه حشراتريه ندارند ، پس چگونه نفس ميكشند؟ براي رسيدن به جواب اين سوالدانشمندان موزه فيلد در شيكاگو و آزمايشگاه ملي آرگون قويترين آزمايشاشعه ايكس را كه بسيار دقيقتر از آزمايشهاي بيمارستانها است انجام دادند.

پس از انجام اين آزمايش آنها توانستند از چگونگي تنفس حشراتي همچون سوسكها، جيرجيركها و يا مورچهها فيلم برداري كنند.
آنهااين كار را با دم و بازدم هوا در لولههاي بسيار ظريف اكسيژن انجامميدهند ، هنگام استراحت ، اين موجودات در هر ثانيه تا نيمي از هواي درونلولههاي اصلي اكسيژنشان را تعويض ميكنند، آنها اين كار را تقريبا بههمان سختي نفس كشيدن يك فرد بعد از انجام يك ورزش ملايم انجام ميدهند.
آزمايشهاياشعه ايكس پنجره جديدي را به دنياي درون اين موجودات بسيار كوچك كه تا بهحال هيچ كس نديده بود گشود، اين گذرگاههاي ظريف و كوچك اكسيژن كه تراكي‪۱‬نام دارند به سوراخهاي بسيار ريزي كه برروي پوشش خارجي حشرات قراردارند متصل هستند.
در طول دهههاي متمادي دانشمندان فكر ميكردند هواتنها از طريق اين سوراخها به بدن اين موجودات وارد ميشود ، اماآزمايشها نشان داد علاوه بر آن ، كيسههاي هوايي نيز نزديك بالها ، پاهاو شكم اين حشرات وجود دارد كه هوا را به درون بدنشان تلمبه ميكند،بنابراين به نوعي نقش ريههاي ما را در مكش هوا به درون و بيرون بدن حشراتبازي ميكنند.
به نظر رابرت دودلي، محقق دانشگاه كاليفرنياي بركلي "با كشف اين مطلب، گام بزرگي در جهت پيشرفت علم حشره شناسي برداشته شد "

به نقل از ایرنا