به گزارش شيعه آنلاين به نقل از آتي، در حال حاضر هيچ شبکه تلويزيونى مخصوص مسلمانان در هند وجود ندارد.
يکياز شيعيان با نفوذ هند قصد دارد با همکارى يکى ديگر از شيعيان متمول اقدامبه تأسيس و راه‏اندازى کانال تلويزيونى براى شيعيان هند کنند.
اين شخصچندى پيش از نمايندگى صدا و سيماى ايران در دهلى براى تأمين برنامه‏هاىاين شبکه تلويزيونى درخواست راهنمايى و مشاوره کرده بود.
گفتني است هر حرکتى براى تأسيس کانال تلويزيونى با محتواى اسلامى در هند مى‏تواند مثبت ارزيابى شود.
به نظر ميرسد که دولت هند تاکنون موفق شده است از هرگونه پاگيرى رسانه‏هاى فراگير تلويزيونى مسلمان به سختى جلوگيرى کند.