بهگزارش فارس، تلويزيون الجزيره در گزارشي به آسيب شناسي قمار بازي مجازيپرداخت و با بيان اينكه قمار بازي مجازي از متقاعد شدن افراد مبني براينكه اين بازي صرفاً يك بازي بوده كه هيچ گونه برد و باخت حقيقي در آنمعني ندارد؛ آغاز ميشود و بدين صورت اوقات زيادي را تلف ميكند.
بنابر اين گزارش، قماربازي مجازي يكي از مدرن ترين محصول سايتهاي اينترنتي وشبكههاي اجتماعي است كه تقريباً 2 ميليون شهروند مصري را در شبكههاياجتماعي از جمله فيس بوك به خود جذب كرده است.
گزارشگر الجزيره با بياناينكه گرچه برخيها گمان ميكنند كه در اين بازيها هيچ زياني به اموالحقيقي افراد وارد نميشود؛ افزود: در هر بازي براي رسيدن افراد به مراحلنهايي بازيهاي كامپيوتري علاوه بر تلف شدن ساعتها زمان و انرژي، سلامتيافراد با تهديد مواجه ميشود.
اين گزارش حاكي است كه افرادي كه بهبازيهاي كامپيوتري اعتياد پيدا ميكنند؛ روزانه هشت الي 24 ساعت را پايسيستم كامپيوتري مينشينند.
الجزيره ميافزايد: امروزه قهوه خانههاييكه روزگاري به علت تلف كردن اوقات مردم مورد انتقاد قرار ميگرفتند؛ جايخود را به قمار بازي مجازي داده است و انگيزه آشنايي با افراد ديگر ازساير كشورها در اتاقهاي گفتوگو به ابزاري براي گول زدن اين جواناندرآمده است.
بر اساس اين گزارش ترك اعتياد به قمار بازي مجازي در بعضيمواقع تقريبا ناممكن ميشود. اين تهديد زماني نمود بيشتري مييابد كهافراد براي فرار از جايگاه حقيقي خود به دنياي مجازي پناه ميبرند.