ربات هوشمند زير آبي در دانشگاه صنعتي اصفهان ساخته شد
خبرگزاري فارس: ربات هوشمند زيرآبي در پژوهشكده علوم و تكنولوژي زير دريا دانشگاه صنعتي اصفهان، طراحي و ساخته شد.


بهگزارش خبرگزاري فارس، مهدي لوئيپور مجري اين طرح گفت: رباتهاي هوشمندزيرآبي (AUV) از جمله شناورهاي بدون سرنشين زيرآبي هستند كه مهمترين ويژگيآنها مستقل و هوشمند بودن ربات است.

وي افزود: اين وسايل قادربه پيمودن يك مسير از پيش تعيين شده بوده كه در صورت مواجه با شرايط مختلفو از جمله موانع قدرت تصميمگيري دارند.
لوئيپور ادامه داد: اينربات ها از فناوري بسيار پيچيده اي در حوزه هاي هيدورديناميك؛ كنترل،هدايت، ناوبري، ارتباطات، انرژي برخوردار است و به دليل قابليتهاي زيادداراي كاربرد هاي گسترده اي در صنايع فرا ساحلي، صنايع نظامي و حوزه هايتحقيقاتي هستند.
عضو هيئت علمي دانشگاه گفت: تحقيقات در اين خصوص درقالب دو طرح تحقيقاتي و با كار فرماي خارج دانشگاه از 3 سال پيش شروع شد ودر مرحله اول طراحي و پيادهسازي شبيهساز نرمافزاري اين ربات ها دردستور كار قرار گرفت.
مجري پروژه زيردريايي هوشمند با تأكيد بر ايننكته كه شبيهساز توسط محققان پژوهشكده طراحي و پيادهسازي شده است افزود:كاربرد اين شبيه ساز در طراحي، تست عملكرد و بهينه سازي زير سيستم هايربات هوشمند (AUV) است.
وي مهمترين ويژگيهاي اين شبيهساز را ارايهماژولهاي هيدورديناميك، ماژول اثرات محيطي، ماژول كنترل، ماژول طراحيمسير و هوشمندي عنوان كرد و افزود: كاربر با استفاده از اين شبيه ساز قادرخواهد بود قبل از ساخت، تاثير كليه پارامترهاي جرمي، هيدروديناميكي، آرايشتراسترها و سطوح كنترل را در رفتار ديناميكي وسيله شبيهسازي كند و همچنينانواع روشهاي كنترل، هدايت و طراحي مسير را بر روي شبيهساز پياده كرده ونتايج حاصله را به صورت ديداري و با جزئيات كامل مشاهده كند.
لوئيپور افزود: ساخت ربات هوشمند پس از اطمينان از صحت عملكرد شبيهساز، ازابتداي سال 88 در دستور كار پژهشكده قرار گرفت و در نهايت اين ربات با طول1.6 متر و قطر 25 سانتي متر و وزن 50 كيلوگرم طراحي و ساخته شد.
بهگزارش فارس، مجموعه شبيه ساز و ربات ساخته شده بخشي از آزمايشگاه هوشمندسازي رباتهاي زير آب را تشكيل خواهد داد و اين قابليت را ايجاد خواهد كردكه بتوان نسبت به توسعه دانش و فناوري هاي مربوطه در كشور اقدام كرد.
انتهاي پيام/ع
منبع:خبرگزاری فارس