آسيبديدگي كابل زيردريائي اينترنت خاورميانه را كند كرد

خبرگزاريفارس: وارد آمدن آسيب غير منتظره به يك كابل زيردريايي موجب شد تا سرعتدسترسي به اينترنت در منطقه خاورميانه كند شده و در مواردي اختلالات جديدر اين زمينه به وجود آيد.

بهگزارش فارس به نقل از عربين بيزينس، كابل Sea-Me-We 4 كه از فرانسه تاسنگاپور امتداد يافته است جنوب شرق آسيا را به شبه قاره هند و خاورميانهاروپا متصل مي كند. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه مشكل اين كابل در بخشيبين بندر اسكندريه و مارسي به وجود آمده است.
يكي از سخنگويان شركتاتصالات امارات در اين مورد گفت: اشكال به وجود آمده باعث كاهش بخشي ازپهناي باند كاربران شده و استفاده از بازي هاي آنلاين، سايت هاي ويديويي وچندرسانه اي و شبكه هاي P2P را با مشكل مواجه مي سازد.
آسيب وارد شدهبه كابل Sea-Me-We 4 ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس را در چند روز اخير بامشكل مواجه كرده است و سرعت اينترنت را در اين كشورها كاهش داده است.
در سال 2008 هم آسيب مشابهي به همين كابل مشكلاتي را در دسترسي به اينترنت در خاورميانه به وجود آورد.
انتهاي پيام/ح
منبع:خبرگزاری فارس