طبق مطالعات انجام شده در بيمارستان اطفال سينسيناتي، والديني كه به هنگام خواب خروپف ميكنند،

كودكان آنها نيز ٣ برابر بيشتر از ساير كودكان با مشكل خروپف كردن مواجه ميشوند. اين در حالي است كه متخصصان انگليسي اظهار

كردند اين ارتباط احتمالا مربوط به خانوادههايي ميشود كه دچار چاقي هستند. در مطالعات سينسيناتي كه براساس مصاحبه از ٦٨١

خانواده تنظيم و در مجله چست منتشر شده است، نشان داده شده است كودكاني كه مستعد ابتلا به آسم و انواع آلرژيها هستند دو

برابر ساير كودكان به هنگام خواب خروپف ميكنند. همچنين در بين والدين آنها نيز ٢٠ درصد مادران و ٤٦ درصد پدران عادت به خروپف

كردن دارند. اين در حالي است كه در ٧/٧ درصد از كودكان كه خروپف ميكنند، والدينشان با اين مشكل مواجه نبودند. در اين مطالعه آمده

است كه احتمالا نوعي بيماري تنفسي مربوط به آلرژي دليل خروپف كردن است اما هنوز مشخص نشده كه چرا احتمال گرفتار شدن به اين

حالت براي كودكاني كه والدينشان نيز خروپف ميكنند، به مراتب بيشتر است. پروفسور جيم هورن از مركز تحقيقات خواب لاگ براگ در

انگليس در اين باره يادآور شده است كه چاقي عامل خروپف كردن در خانواده است.