انتشار امواج رادیویی مرموز از سوی یکی از کهکشان های نزدیک به کره زمین


رویدادیعجیبدر یکی از کهکشان های نزدیک به کره زمین به وقوع پیوسته است. یکشیءناشناخته در نزدیکی های کهکشان M82 شروع به انتشار امواج رادیویی کردهاست. خصوصیات امواج ارسال شده به گونه است که هیچ شباهتی به آنچکه کهتاکنوندر کائنات دیده شده است، ندارد. متخصصان فیزیک نجوم هنوز به ماهیتاینامواج رادیویی پی نبرده اند. این اتفاق در ماه می سال گذشته و درجریانرصد انفجارهای ابرنواختری در کهکشان M82 رخ داد. لکه روشنی از امواجدرمدت زمان بسیار کوتاهی منتشر شدند که از نظر قوائد فیزیک نجوم سرعتاینانتشار بسیار سریع بوده و موجب حیرت نجوم شناسان شده است. امواجارسالیشباهتی به امواج منتشر شده از سوپرنواها ندارند و از الگوی آنهاپیروی نمیکنند. امواج ناشی از سوپرنواها در طی چند هفته به حداکثر روشناییمی رسندو سپس پس از چند ماه روشنایی خود را از دست می دهند. اما این امواججدیددر طی یک سال روشنایی خود را از دست نداده است و طیف آن نیز پایدارمیباشد.