سياراتي که ساز مخالف مي زنند
سياراتيکه ساز مخالف مي زنندجام جم آنلاين: تئوري تشکيل سياره اي تاکنون به عنوانيک تئوري پايدار و ثابت در مورد تمام سيارات داخل و خارج از منظومه شمسيمورد استفاده قرار مي گرفت.اکنون گروهي از ستاره شناسان به کشف جديدي درمورد سيارات فرامنظومه شمسي دست يافته اند که نتايج آن مي تواند اين تئوريرا با چالشي جدي مواجه کند.

کنگرهنجوم انگليس در گلاسگوي استاتلند اين روزها به يکي از خبرسازترين کنگرههاي علمي تبديل شده است. در اين اجلاس ستاره شناسان از سراسر دنيا آخرينيافته هاي خود را در عرصه آسمان ارائه مي کنند.

در اين کنگره گروهياز ستاره شناسان خبر از کشف 9 سياره فرامنظومه شمسي جديد دادند و اظهارداشتند که وقتي اين نتايج را با آخرين رصدهاي ساير سيارات فرامنظومه شمسيترکيب کردند از کشف اين نکته بسيار شگفت زده شدند که از مجموع 27 سيارهفرامنظومه شمسي که در سالهاي اخير کشف شده اند 6 سياره در جهت مخالف حرکتستاره خود مي چرخند و اين دقيقا خلاف آن چيزي است که در منظومه شمسي رخ ميدهد.

اين کشف جديد، آنچنان غيرمنتظره است که مي تواند تئوري فعلي درباره تشکيل سيارات را با چالشي جدي مواجه کند.

«آموري ترياد» از رصدخانه ژنو در اين خصوص گفت:«اين کشف يک بمب واقعي است که ما در ميدان سيارات فرامنظومه شمسي پرتاب کرديم».

تئوري ها نشان مي دهند که سيارات در حلقه اي از گاز و گرد و غباري که در اطراف يک ستاره جوان مي چرخند تشکيل مي شوند.

اينحلقه که خاستگاه سيارات است در همان جهت ستاره خود مي چرخد. تاکنون اعتقادبر اين بود که تمام سيارات منظومه هاي سياره اي از چنين حقله اي و رويچنين مداري تشکيل مي شوند و همگي در جهت حرکت ستاره خود مي چرخند.

اينتئوري براي مثال در منظومه شمسي ديده مي شود. اين در حالي است که پس ازکشف 9 سياره جديد فرامنظومه شمسي که توسط تيم ستاره شناسان WASP (تحقيقاتوايد انگل براي سيارات) انجام شد به نظر مي رسد که بايد در اين تئوريتشکيل سياره اي بازنگري کرد.

اين دانشمندان تحقيقات خود را بااستفاده از دستگاه طيف نگار HARPS تلسکوپ اروپايي «اسو» با قطر آينه 3.6متري رصدخانه «لا سيلا» در شيلي همراه با اطلاعات ساير تلسکوپ هاي دنيا وبررسي تحقيقات جديد و قديمي درباره سيارات فرازميني انجام دادند.

اينمحققان وقتي اطلاعات قديمي و داده هاي جديد خود را در هم ادغام کردند درکمال شگفتي دريافتند که بيش از نيمي از تمام سيارات فرامنظومه شمسي گرممشابه مشتري که تاکنون مطالعه شده اند در همان جهت مدار ستاره خود ميچرخند.

اين مطالعات جديد نشان مي دهند که 6 سياره فرامنظومه شمسي سرنوشتي متفاوت دارند و در اطراف ستاره خود در جهت اشتباه مي چرخند.

«اندروکامرون» از دانشگاه سنت اندرو آمريکا در اين خصوص گفت:«اين نتايج جديد،عقايد فعلي را که براساس آن سيارات هميشه بايد در جهت حرکت ستاره خودبچرخند به چالش مي کشد».

براساس گزارش لس آنجلس تايمز ، از زمانکشف اولين سياره گرم فرامنظومه شمسي مشابه مشتري که 15 سال قبل اتفاقافتاد تاکنون منشاء اين سيارات به صورت يک معما باقي مانده بود. اينسيارات جرمي برابر و يا بزرگتر از جرم مشتري دارند و مدار آنها بسيارنزديک به مدار خورشيد خود است.

ستاره شناسان معتقدند که هسته اينسيارات غول پيکر ترکيبي از سنگ و ذرات بخ باشد. اين ويژگي به طول کلي درمرزهاي خارجي منظومه هاي سياره اي نمايان مي شود.

همچنين تاکنونتصور مي شد که سيارات گرم نوع مشتري بايد دور از ستاره خود تشکيل شده وبعدا به سمت يک مدار نزديکتر به خورشيد خود مهاجرت کرده باشند.

بسيارياز اخترشناسان معتقدند علت بروز اين پديده ناشي از فعل و انفعال گرانشي باحلقه گرد و غباري است که سياره از آن ايجاد شده است. اين فرايند در چندميليون سال رخ مي دهد و نتيجه آن ايجاد سياره اي است که در محور چرخشستاره خود حرکت مي کند. اين تئوري براي تشکيل سيارات سنگي مشابه زمينبسيار مناسب است.

متاسفانه همه با اين کشف جديد موافق نيستند ومعتقدند که براي تغيير يک تئوري نياز به کشف سيارات بيشتري است که مسيرحرکت آنها خلاف جهت حرکت ستاره است.

باوجود اين ، دانشمنداني که اين کشفيات جديد را انجام داده اند، تئوري پيشنهادي خود را درباره سيارات با حرکت مخالف ارائه کرده اند.

براساساين تئوري پيشنهادي، نزديکي سيارات گرم مشابه مشتري به خورشيدهاي خودنبايد در اثر فعل و انفعال با حلقه گرد و غبار باشد بلکه فرايند تکاملآهسته اين سيارات در مدت صدها ميليون سال نوعي کشش با سيارات همسايه ايجادمي کند.

بعد از اينکه اين اختلالات گرانشي، سياره فرامنظومه شمسيغول پيکر را در يک مدار مورب و طولاني قرار داد، اين سيارات تحت تاثير اثرجزر و مد قرار مي گيرند و انرژي خود را از دست داده و به خورشيد خود نزديکمي شوند. اين نتايج جديد مي توانند راهي به سوي کشف اجرام آسماني جديد درساير منظومه هاي سياره اي بگشايند.
مهر
jamejamonline.ir