تازههاي دنياي فناوري؛
رشد 23 درصدي درآمد گوگل در نخستين فصل سال مالي 2010

[HIGHLIGHT=#92d050]خبرگزاريفارس: شركت گوگل موفق شد در نخستين فصل از سال مالي جاري سود خود راافزايش دهد و بيش از پيشبينيهاي كارشناسان اقتصادي مركز "وال استريت "درآمد كسب كند.[/HIGHLIGHT]
بهگزارش فارس به نقل از پيسيورلد، اين شركت اينترنتي كه سرمايهگذاريهايگستردهاي را در فعاليتهاي تجاري هستهاي و جديد خود انجام داده است، درسه ماهه نخست سال مالي 2010 با افزايش سود خود مواجه شد.
شركت گوگلتوانست در سه ماه قبل از 31 مارس 2010 بيش از 77/6 ميليارد دلار درآمد كسبكند كه اين رقم نسبت به درآمد كسب شده آن در مدت مشابه سال قبل رشد 23درصدي را نشان ميدهد. با پرداخت هزينههاي مربوطه به شركتهاي وابسته وهزينههاي تبليغاتي، شركت گوگل در نهايت موفق به كسب درآمد 06/5 ميليارددلار در مدت مذكور شد.
سود خالص گوگل در اين دوره زماني به 96/1ميليارد دلار يا به عبارت ديگر 06/6 دلار بهازاي هر سهم در تالار بورسرسد كه اين رقم از 42/1 ميليارد دلار يا 49/4 دلار بهازاي هر سهم در فصلنخست سال 2009 بيشتر بود.
سايتهاي اينترنتي وابسته به شركت گوگل 66درصد از درآمدهاي اين شركت را در اين دوره زماني كسب كردند و در اين ميان،سايتهاي اينترنتي مربوط به شركتهاي شريك گوگل 30 درصد اين درآمد را باعثشدند.
گفته شده است كه 53 درصد اين درآمد از خارج از آمريكا كسب شد.
درسه ماه نخست سال مالي 2010 كاربران جهاني 15 درصد بيش از مدت مشابه سالقبل روي تبليغات منتشر شده در سايت اينترنتي گوگل كليك كردند.
همچنين،ميزان پرداخت پول از جانب گوگل به شركتهاي تبليغاتي بهازاي هر كليك 7درصد افزايش يافت. شركت گوگل در اين مدت بيشترين بخش درآمد خود را ازتعداد كليكهاي كاربران روي هر تبليغ كسب كرد.


منبع:فارس