محافظت از قلمرو برگي
کرمها با راه رفتن حرف ميزنند

جامجم آنلاين: دانشمندان به تازگي شيوه جديدي را در برقراري ارتباط کلاميميان جانداران کشف کرده اند. ارتباطي که از طريق راه رفتن برقرار مي شود.


بهگزارش بي بي سي ، گروهي از دانشمندان دانشگاه کارلتون اوتاوا در کانادا بامطالعه بر روي کرم هاي ابريشم دريافتند اين جاندار براي محافظت از «قلمروبرگي» خود از اين شيوه از ارتباطات استفاده مي کند. به بياني ديگر اينجاندار با استفاده از اين شيوه ويژه از حرف زدن بدون تحمل آسيب و جراحتناشي از نبرد با مزاحمان و مهاجمان به آنها مي فهماند که بايد هر چه زودترقلمرو وي را ترک کنند.

به گفته دانشمندان اين کرم ها در هنگام راهرفتن با ايجاد سيگنال هاي پيچيده و ارتعاشي بر روي ساختارهاي پرز مانندبدن خود صدايي آزاردهنده به وجود مي آورند تا به مهاجمان اخطار دهند بهآنها و قلمروشان نزديک نشوند.

بر اساس اين گزارش ، زماني که اينکرم ها چنين سيگنال هايي از خود ساطع مي کنند، مهاجم برگ را ترک مي کند.مفهوم اين سيگنال ها مشابه اين است که که جاندار بگويد «من اينجا هستم ،از اينجا خارج شو ، من در حال حاضر مالک اين برگ هستم».

دانشمندانبا مطالعه بر روي انواع مختلف اين کرم ها در گونه اي واحد شجره نامهمولکولي براي اين جانداران ايجاد کرده و دريافتند کرم هايي که از قدمتبيشتري برخوردارند مشکل خود را با حمله به مهاجمان بر طرف مي کنند که گاهاين نزاع ها به مرگ جاندار ختم مي شود اما سير تکاملي باعث شده است کرمهايجديدتر مشکلات خود را بدون درگيري در يک نزاع مرگبار رفع کنند. در واقعاين سيگنالها به صورت اوليه به مهاجمان هشدار داده و از وقوع درگيريجلوگيري مي کند.مهر
به نقل از :jamejamonline.ir