در این میان افرادی به چشم میخورند که امسال اولین سالی است که برای اسکیبه ارتفاعات میروند یا کسانی که به اسکی، نه به شکل ورزشی که امکاناتویژه خود را میطلبد بلکه تفریحی زمستانی و بیخطر نگاه میکنند.
در حقیقت مخاطبانما همین افراد هستند که قصد داریم به آنها بگوییم، لذتبردن از برف و اسکی کردن، همیشه به آن سادگی که شما فکر میکنید هم نبودهو پیش آمده است حوادثی که حین این ورزش سبب ایجاد اختلالات جسمی حاد شده ودرمواردی حتی مرگ را بهدنبال داشته است.
بنابراین قرارنیست کسی با اعمال شاقه اسکی کرده و لذتی را تجربه کند کهرنج بیشماری را بهدنبال داشته باشد چرا که با رعایت نکات بسیارسادهایمیتوان از خطرات احتمالی پیشگیری کرده و از برف و اسکی لذت برد.
● کلاهی برای برف
در فصل زمستان، بیشترافراد از کلاههای بافتنی و پشمی برای پوشاندن سروجلوگیری از نفوذ سرما استفاده میکنند اما اولین و مهمترین نکتهای کهبسیاری از اسکی بازان حرفهای هم از آن غافل میشوند، این است که اینکلاهها برای محافظت از سر در هنگام ضربه کفایت نمیکند و لازم است تا ازکلاههای ایمنی استفاده شود چرا که در غالب موارد، ضربههای وارده به سر،صدمات جدی و برگشت ناپذیری را ایجاد میکنند که درصورت داشتن کلاه ایمنی،هرگز پیش نخواهند آمد.
تحقیقات جدیدمحققان آمریکایی که هلث دی نیوز آن را منتشر کرده نیز ایننکته را - بهخصوص در رابطه باکسانی که از اسنوبرد استفاده میکنند- اثباتمیکند.
این محققان در روند تحقیقات خود، به این نکته نیز دست یافتهاند که لزوماستفاده از کلاههای ایمنی برای اسکیبازانی که مناطق غیرمعمول تری نسبتبه پیستهای اسکی متداول را برای اسکی انتخاب میکنند بهدلیل احتمال وجودصخره یا شیبهای پیشبینی نشده و بهخصوص در سرعتهای بالا، دوچندان است.
این تحقیق همچنین به آمار۱۳۹ هزار نفری از اسکی بازان و استفادهکنندگاناز اسنوبرد اشاره دارد که هر ساله بهدلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی بهصدمات و جراحات ناحیه سر دچار شده و نیاز به اقدامات اورژانس پیدا میکنندکه شماری از آنها هم بهدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست میدهند.
● چشمهای شیشه ای
امروزه استفاده ازعینکهای آفتابی بهویژه در میان جوانان رواج زیادییافته، اما متأسفانه در اغلب موارد از این عینکها بهعنوان وسیلهایتزئینی استفاده میشود و به همین خاطر در انتخاب نوع آن دقت کافی نمیشود.
همچنین عدهای عینک آفتابی را وسیلهای غیرضروری میدانند ولی عینکهایآفتابی دارای فوایدی نیز هستند. مثلا تمام افرادی که در فضای باز قراردارند در خطر امواج UV بوده و سرطان چشم و بیماریهای قرنیه از مهمترینخطراتی است که این امواج ممکن است برای افرادی مثل اسکیبازان به وجودآورد چرا که مناطق شنی، برفی یا کنار دریا ۸۰ درصد اشعه خورشید را بازتابش میکنند.
اگر شما بهطور ثابت و در سطح حرفهای اسکی میکنید، استفاده نکردن ازعینک یا لنزهای مناسب، میتواند صدمات احتمالی به بینایی شما را تشدیدکند. این در حالی است که انواع مختلفی از لنزها یافت میشوند که بسیارمناسب فضای کوهستان و اسکی است و چشمان شما را از صدمه دیدن از نور شدیدبرف، محافظت میکند.
در این میان، انتخاب رنگ شیشه عینک برای اسکی بازان و آنهایی که با برفسرو کار دارند اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که لایه رنگی، بخشی از رنگهایطیف نور را جذب میکند و باقی آن را از خود عبور میدهد.
در مورد اسکیبازان، بهترین رنگ شیشه عینک، زرد و کهربایی است که خاصیتبلوککنندگی نور آبی (Blue - blocking) را دارد ونور آبی را تا حد زیادیجذب میکند. از آنجایی که فرکانس نور آبی بیشتر از نورهای دیگر است، انرژیبیشتری دارد. بنابراین بیشتر سطحها میتوانند آن را منعکس و منتشر کنند.
عینکهای زرد، بخش آبی طیف را جذب میکنند، بنابراین، هنگام استفاده ازآنها اشیاء را با وضوح بیشتری خواهید دید. به همین خاطر است که عینکهایاسکی را زرد میسازند که تمرکز را بیشتر میکند و کنتراست را افزایشمیدهد.
● پوست و پاهایتان را بپایید!
برخلاف انتظار معمول، این چوب اسکی نیست که بیشترین اهمیت را در اسکیدارد، بلکه انتخاب کفش مناسب، مهمترین بخش در این رشته ورزشی است چرا کهاغلب در اسکی، پاهای شماست که مدام در حال سرخوردن به عقب و جلوست و خوداین مسئله، در دراز مدت ممکن است عوارضی را بهدنبال داشته باشد، خصوصاًاگر کفشهای شما کاملا اندازه پایتان نبوده و راحت نباشند.
استفاده از کفشهای مناسب و راحت، میتواند از کوفتگی یا تاول زدن پاهاجلوگیری کرده و همچنین موجبات لذت بیشتر شما را از اسکی، فراهم آورد.کفیهای دست ساز نیز میتوانند راحتی بیشتری برای پاهای شما ایجاد کرده وتعادل شما را افزایش دهد.
مسئله بعدی مراقبت ازپوست است.همانطور که گفتیم، مناطق برفی یا کنار دریا۸۰ درصد اشعه خورشید را باز تابش میکنند و هرچه پوست سفیدتر باشد،آسیبهای وارده از این بازتابش بهخصوص در اسکی بازان بیشتر خواهد بود بهاین معنا که در ماههای زمستان اگر به ورزش اسکی در کوهستان بپردازید بایدضد آفتاب بیشتری استفاده کنید زیرا اشعه UV از طریق برف و آب منعکس شده واحتمال سوختگی بیشتر است.
اما نکتهای هم در این میان وجود دارد و آن انتخاب ضدآفتاب مناسب است که برای این منظور باید به این نکات دقت کنید:
۱) در مواردی که طول مدت تابش زیاد است، هر ۲ ساعت یک بار بهتر است که ضد آفتاب تجدید شود.
۲) از آنجایی که این ضد آفتابها در شرایط برفی استفاده میشوند، باید محلول در آب نباشند و پاک نشوند.
۳) برای افزایش اثر ضد آفتاب بهتر است نیم ساعت قبل از قرارگرفتن در معرض نور خورشید از آنها استفاده شود.
مسئله دیگری هم که در این میان برای مراقبت از پوست در اسکی بازان وجوددارد، هجوم هوای سرد و خشک شدن پوستهاست که توصیه اکید به مصرف کرمهایمرطوبکننده برای دستها و صورت در شرایط فراغت از اسکی وجود دارد تا ازخشک شدن و پوسته پوسته شدن پوست جلوگیری کند.
صدفکوهکن