● اسکی روی آب:
اسکی روی آب ورزشی است که در آن فرد بر روی اسکی سوار شده و در حالتی که توسط یک قایق موتوری کشیده میشود، بر روی آب حرکت میکند.


انجمن اسکی روی آب آمریکا در سال ۱۹۳۹ تأسیس شد و اولین مسابقه قهرمانیملی را در آن سال برگزار کرد. در اسکی روی آب تفریحی، نوع اسکی، طول طنابو سرعت قایق با توجه به دلخواه فرد متفاوت است. در رقابتهای قهرمانی،اسکیهائی از جنس چوب درخت گردوی آمریکائی، درخت زبان گنجشک، فایبرگلاس یاآلومینیوم مورد استفاده قرار میگیرد. طول آن حداقل باید ۱ متر و عرض آننباید کمتر از ۲۵ سانتیمتر باشد.
● مسابقات مهارت (نمایشی):
این مسابقات که در خارج از ایالات متحده آمریکا به مسابقات نمایشی مشهوراست، فنیترین شکل از ترکیب سه مسابقه است. افراد مبتدی این مسابقه را بادو چوب اسکی کوتاه انجام داده و ورزشکاران رده متوسط تا نخبه با یک چوباسکی کوتاه به اینکار مبادرت میورزند. این مسابقه بهگونهای است که یکورزشکار تلاش میکند تا بیشترین مهارت (نمایش) را در دو مسیر ۲۰ ثانیهایانجام دهد. از اینرو برای هر یک از این مهارتها یک امتیاز در نظر گرفتهمیشود و ورزشکار فقط حق دارد تا از یک مهارت، یکبار استفاده کند.
بنابراین آندسته از ورزشکارانی که بیشترین امتیازات را بهدست آورندبهعنوان برندگان مسابقه شناخته میشوند. جالب است بدانید، این مهارتهایا از طریق گذاشتن پای ورزشکار در یک تسمه که به دستگیره متصل است و بهاصطلاح به آن جا پا میگویند و یا با نگهداشتن دستگیره در دستان ورزشکارصورت میگیرد.
● اسکی نمایشی:
این مسابقات شامل: اکسی رقص ـ آهسته دو نفری ـ پرشی آزاد و هرم انسانیاست. اسکی نمایشی شامل باشگاههای آماتوری است که معمولاً تعداد ۳۰ و یابیشتر از آن عضو دارند. نکته اینکه در این نوع از مسابقات عامل سن ملاکنبوده و بنابراین اعضاء باشگاه اسکی را میتوان از رده خردسالان تاسالخوردگان طبقهبندی نمود.
● تاریخچه رشته: wakeboarding
این رشته یکی از فراگیرترین رشتهها در طی دهههای گذشته بوده است. زمانی،الحاق آن به خانواده رشتههای ورزشی آبی در پردهای از ابهام بود اما درحال حاضر بهعنوان یکی از رشد یافتهترین رشتههای ورزشی آبی در جهانقلمداد میگردد.
سال گذشته تقریباً تعداد ۴ میلیون نفر در سراسر جهان در قسمت fast movingو awe-insprining شرکت نمودند. بنابراین اگر چه تشخیص این مسئله که چرامردم از این رشته ورزشی استقبال میکنند آسان است ولی دریافت و درک اصل وریشه آن چندان سهل و آسان نمینماید. شاید هم اصل این رشته ورزشی برایهمیشه ناشناخته باقی بماند.
نکته قابل توجه اینکه موج سواران شایسته هرگونه تقدیر در این زمینه هستندچرا که آغاز این رشته ورزشی جدید بسیار با حرکت افراد موجسوار که یک طناباسکی را پشت سر قایقی میکشیدند شباهت داشته است.
▪ اسلالوم از نوع پابرهنه آن: barefoot , slalom
اگر چه مسابقات اسلالوم از نوع barefoot مهارت و مسابقات پرش اسکی روی آببسیار شبیه مسابقات سنتی آن میباشند، اما بیشترین تفاوت آنها همین است کهشما حدس میزنید، یعنی شرکتکنندگان در این مسابقه از هیچگونه (چوب اسکی)استفاده نمیکنند. در این نوع از مسابقات سالالوم، یک ورزشکار به خاطرعبور قایق از مسیر، امتیاز کسب مینماید. در قسمت مهارت (نمایش) ورزشکارتلاش دارد تا بیشترین مهارت را در جریان دو مسیر ۱۵ ثانیهای انجام دهد.ضمناً برای هر مهارت یک امتیاز در نظر گرفته شده و ورزشکار فقط حق دارد تااز هر مهارت یکبار استفاده نماید. آندسته از ورزشکارانی که بیشترینامتیازات را کسب کنند برندگان مسابقه شناخته میشوند. همچنین در قسمت پرش،طول طناب به اندازه ۵/۴۵ سانتیمتر است اما سرعت قایق بیش از ۴۰ مایل درساعت میباشد.
● مسابقات اسکی
ریشه این مسابقات به ایالات کالیفرنیا و آریزونا برمیگردد. اگر چه بیشترشرکتکنندگان در سرعتهای بین ۳۵ و ۷۰ مایل در ساعت شرکت میکنند ولیورزشکاران نخبه در سرعتهای بالاتر از ۹۰ مایل در ساعت مسابقه میدهند ونکته قابل درک اینکه، ورزشکاران مسابقات اسکی در دو مسابقه حضور مییابند:
الف) مسابقات ماراتن: در این مسابقات ورزشکاران از نقطه A تا B در یک تلاش همه جانبه تا خط پایان مسابقه میدهند.
ب) مسابقات دورهای: در این مسابقات، ورزشکاران در یک مسابقه زمانبندی شده در یک مسیر بیضی شکل مسابقه میدهند.
● اسکی از نوع زانو روی تخته
جالب است بدانید، یک جایگزین پرطرفدار برای سه رشته:
▪ اسکی روی آب
▪ Wake borarding
▪ Bare footing
اسکی از نوع زانو روی تخته میباشند. قطعاً شما در اغلب قایقهای تفریحییک knee board را خواهید یافت. ورزشکاران این رشته در قسمتهای: اسلالوم،تریک و expression senssion events مسابقه میدهند. در قسمت اسلالوم:تعداد شش بویه بهصورت سنتی قرار داده میشوند. مهارتها نیز در دو مسیر۲۰ ثانیهای انجام گرفته و به ورزشکاران نمرات فنی و فردی داده میشود.مهارتها نیز در دو مسیر ۲۰ ثانیهای انجام گرفته و به ورزشکاران نمراتفنی و فردی داده میشود. در حقیقت قسمت kneeboard expression session اینرشته شبیه مسابقات wakekeboard است که در آن هر مسیر بهصورت ذهنیامتیازبندی گردیدهاند.
● اسکی روی آب برای معلولین
رشته اسکی روی آب برای افراد معلول نیز به رسمیت شناخته شده، بهطوریکهآنان میتوانند در این رقابتها شرکت نمایند. مسابقات اسکی روی آب معلولینشامل: اسلالوم، مهارت و پرش برای رده زنان و مردان میباشد. آندسته ازافرادیکه از ناحیه پا و بازوی دست معلولیت دارند از وسایل و تجهیزاتیکسان، با افرادیکه سالم هستند استفاده کرده و در بهکارگیری یا عدمبهکارگیری از یک وسیله مصنوعی در این اسکی حق انتخاب دارند. ورزشکاراننابینا نیز از هیچگونه ابزار و وسایل ویژه استفاده نمیکنند و فقط ازجانب فردی که بهعنوان راهنما تلقی میگردد مساعدت میگردند. ضمناًآندسته از ورزشکارانی که بیش از این معلولیتها دارند، از یک نوع اسکینشستنی که در واقع بزرگتر از نوعی است که افراد (ورزشکاران) سالم استفادهمیکنند، بهره میجویند.مجله دانش ورزش