محققان معتقدند يك نوع دستگاه تنظيمكننده فعاليتهاي معده (پيسميكر) ميتواند درمان موثري براي چاقي

باشد.

به گزارش رويترز هلث از نيويورك، در مطالعه كوچكي كه بر روي داوطلبان سالم انجام شد تحريك الكتريكي معده با الكترودهايي كه از طريق

يك آندوسكوپ در جدار داخلي معده قرار داده ميشود جذب غذا و آب را در افراد كاهش ميدهد و به نظر ميرسد زمان تخليه معده را به

تعويق مياندازد.

طرح اين نظريه به حدود ‪۱۰‬سال پيش باز ميگردد. در سال ‪۱۹۹۵‬نتايج اولين آزمايش تحريك الكتريكي معده در درماني چاقي بيمار گونه

نويدبخش بود. از آن زمان به بعد گزارشهاي زيادي در تاييد ايمني و اثربخشي اين شيوه منتشر شد، اما با اين حال اين روش درماني بر

روي برخي از بيماران موثر واقع نشد.

دكتر "جياند چن" از دانشگاه تگزاس در "گالوستون" و همكارانش دريافتند به جاي انجام عمل جراحي در غشاي خارجي معده ، ميتوان از

شيوه تحريك الكتريكي جدار داخلي معده استفاده كرد كه عوارض جانبي را كاهش ميدهد.

همچنين شيوه تحريك موقت در شناسايي بيماراني كه به اين شيوه درماني پاسخ ميدهند و احتمالا درمان درازمدت براي آنها مناسب

است مفيد خواهد بود.

در اين مطالعه اين شيوه بر روي ‪۱۲‬داوطلب سالم آزمايش شد.

محققان پس از قرار دادن الكترودها در معده شركتكنندگان ، ميزان جذب غذا و عملكرد معده را به هنگام تحريك و عدم تحريك معده در سه

روز متوالي ثبت كردند.

در مقايسه با تحريك كاذب معده، تحريك واقعي با كاهش چشمگير جذب غذا، و كاهش حداكثر جذب آب ارتباط داشت. علاوه بر اين تحريك

واقعي معده تخليه معده را در طول ‪۴۵‬دقيقه اول بعد از صرف غذا به تاخير انداخت.

همچنين اين شيوه در مقايسه با تحريك كاذب معده، مشكلاتي مانند حالت تهوع يا درد افزايش نشان نداد.

به گفته محققان، فناوري تحريك الكتريكي معده به كاهش وزن نيز كمك ميكند، هرچند اين موضوع در اين مطالعه آزمايش نشده است.

مشروح اين مطالعه را ميتوانيد در شماره آوريل ‪۲۰۰۶‬مجله
"‪ "Gastroenterology‬بخوانيد.