فرمانده ناوگان شمال نيروي دريايي ارتش:
ناوشكن ولايت به ناوگان ارتش ايران ميپيوندد
خبرگزاريفارس: فرمانده ناوگان شمال نيروي دريايي ارتش گفت: ناوشكن ولايت به زوديبا پايان مراحل ساخت به ناوگان ارتش جمهوري اسلامي ايران در شمال كشورميپيوندد.


به گزارش خبرگزاري فارس از بندر انزلي،سيدمحمود موسوي ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: ناوشكن جديد نيرويدريايي مشابه ناوشكن جماران در درياي خزر در حال ساخت است.
وي ادامه داد: سازه اصلي و بدن اين ناوشكن به اتمام رسيده و متخصصان ايراني در حال نصب تجهيزات و دستگاههاي اين ناوشكن هستند.
موسويدرباره فعاليت ناوشكن جديد ارتش جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: اينناوشكن كه با نام «موج 2» در حال ساخت است پس از تصويب فرماندهان ارشد بانام ناوشكن «ولايت» به ناوگان شمال نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايرانميپيوندد.
فرمانده منطقه چهار نيروي درياي ارتش همچنين با اشاره بهخريد سامانههاي پدافندي از كشور روسيه تاكيد كرد: ايران و روسيه برايارتباط و تعامل با همدگير به عنوان دو كشور همسايه ارزش ويژهاي قائلهستند و روسيه بايد به تعهدات خود در زمينه فروش سيستمهاي پدافندي بهايران پايبند باشد.
وي خاطرنشان كرد: سامانههاي پدافندي تدافعي بودهو تهيه، ساخت و خريد اين گونه تجهيزات نشان دهنده اين نكته است كه ايراندر دفاع از خود عزم راسخ دارد.
موسوي استفاده از اين سامانهها را حققانوني هر كشور عنوان كرد و افزود: تهيه اين سامانهها براي ايران كه هرروز به بهانههاي واهي از طرف كشورهاي سلطهگر تهديد ميشود ضروري است.
فرماندهارشد آجا در گيلان در خاتمه گفت: از كشورهايي كه با ايران قرارداد منعقدميكنند انتظار داريم طبق عرف بينالمللي اصول اخلاقي و شرايط همسايگي بهتعهدات خود پايبند بوده و اجازه ندهند ديگر كشورها در تصميمگيريهايداخلي آنان تاثيرگذار باشند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]