3 محموله بنزين شركت هاي چيني در راه ايران

خبرگزاري رويترز طي گزارشي اعلام كرد: شركت چيني سينوپك در اقدامي كم سابقه يك محموله 250 هزار بشكه اي بنزين را به مقصد احتمالي ايران روانه خليج فارس كرده است.
بهگزارش فارس، خبرگزاري رويترز در اين گزارش اعلام كرد: شاخه تجاري شركتچيني سينوپك به نام يونيپك در اقدامي كم سابقه در حال انتقال يك محمولهبنزين از سنگاپور به خاورميانه است.
برخي فعالان بازار به اين خبرگزاري گفتند احتمالا اين محموله به مقصد ايران در حال حركت است.
حجم اين محموله 250 هزار بشكه اعلام شده و قرار بوده است در روز سه شنبه در سنگاپور بارگيري و در خليج فارس تخليه شود.
فشارهايآمريكا باعث شده است برخي شركت هاي عمدتا غربي تمايلي براي فروشبنزين بهايران نداشته باشند و در نتيجه ايران شركت هاي ديگري كه عمدتاآسيايي هستندرا جايگزين آن ها كرده است.
از سوي ديگر فعالان بازار نفت به رويترز گفتند شركت چيني چاينا اويل دو محموله بنزين را به ايران فروخته است.
به گفته اين افراد شركت مزبور قرار است در ماه آوريل اين محموله ها را تحويل ايران دهد.
براساساين گزارش شركت چاينا اويل حداقل از ژانويه 2009 هيچ محموله بنزيني را بهايران نفروخته بود.يك فعال بازار فروش بنزين چاينا اويل به ايران رابدونواسطه دانست و گفت: سابقا اين شركت با واسطه اقدام به فروش بنزين به ايرانمي كرد و اما اين محموله ها به طور مستقيم به ايران فروخته شده است.