واحد مرکزی خبر: معاون توسعه مدیریت و سرمایهانسانی رئیس جمهور از تصویب اعطای تسهیلاتی در دولت به کارمندانی که ازتهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند، خبر داد.

لطف الله فروزنده درحاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: مصوبه ای در دولت گذرانده و جدولامتیازاتی برای کارمندانی که به شهرهای دیگر مهاجرت کنند، در نظر گرفتهشده است که بر اساس آن هر چه منطقه مورد نظر کارمند به مناطق محروم نزدیکتر باشد از خدمات بیشتری بهره می برند.

وی گفت: بخش نخست این مصوبهبه حقوق مربوط می شود؛ مهاجران به شهرهای دیگر فوق العاده های بیشتری بهدست می آورند و بین 25 تا 50 درصد حقوقشان افزایش می یابد.

فروزندهبخش دوم مصوبه انتقال کارمندان و مدیران دولتی را به امنیت شغلی و تبدیلوضع آنها مربوط دانست و افزود: رتبه کسانی که از تهران مهاجرت کنند ارتقامی یابد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بخش دیگر این است که تصدی این افراد برای پست های بلاتصدی با اولویت خواهد بود.

فروزنده افزود: بخشی از این مصوبه مربوط به تسهیلات، مسکن، وام و امکاناتی است که فرد می خواهد در شهر جدید اسکان یابد.

ویبخش دیگر این مصوبه را مربوط به فرزندان کارمندان مهاجر به خارج از تهرانبیان کرد و گفت: برای مثال وزارتخانه های آموزش عالی و آموزش و پرورشتسهیلاتی برای دانشجویان و دانش آموزان فراهم کرده اند.

فروزندهافزود: در عین حال هم اکنون کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیلشده است که برای تسهیل انتقال کارمندان و غیرکارمندان به خارج از تهرانبرنامه ریزی کند تا با ارائه تسهیلات به راحتی منتقل شوند.


معاونتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین قرار شده استوزارت مسکن و شهرسازی رقم تسهیلات مسکن برای مهاجران را متناسب با منطقه وشرایط آن منطقه اعلام کند.

برگرفته شده از:asriran.com