مدیرعاملیکی از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت از راه اندازی خطوط تلفن ثابت بر پایهتکنولوژی ngn در شهرهای بابل و مشهد خبر داد و گفت: با ارائه این نوع تلفنبه مشترکان، امکان دریافت تصویر در حین مکالمه به طور همزمان و گیم هایگروهی از تلفن ثابت وجود دارد.
منصور کبیری رهنی با بیان اینکه بهرهبرداری از تلفن ثابت مبتنی بر ngn در قالب 20 هزار شماره در شهرهای بابل ومشهد خواهد بود گفت: در فازهای بعدی تعداد واگذاری شماره ها افزایش مییابد و با اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، این تکنولوژی را دردیگر شهرهای کشور توسعه خواهیم داد.
مدیرعامل تعاونی منتظران عدل گستر باتاکید بر اینکه تلفن ثابت مبتنی بر ngn دارای تنوع در سرویس است و به همیندلیل مورد استقبال متقاضیان قرار خواهد گرفت ادامه داد: پیام کوتاه، شبکههای مجازی اختصاصی vpn، امکان بازیهای دیجیتالی مجاز به صورت گروهی، تلفنتصویری، ویدئو کنفرانس و تماشای فیلم از طریق این خطوط امکانپذیر است.
وی استفاده از سرویسهای تماشای فیلم وبازی را مستلزم دریافت مجوز از سازمانهای ذیربط مانند وزارت ارشاد عنوانکرد و ادامه داد: در این باره مذارکاتی با این سازمان صورت گرفته است.
کبیری رهنی در تشریح استفاده از سرویسگیم به مهر گفت: این سرویس میان دو مشترک تلفن ثابت مبتنی بر ngn در محیطهای مختلف قابل استفاده خواهد بود و مشترکان می توانند بازیهای دیجیتالیگروهی را از این طریق انجام دهند.
عضو سندیکای بخش خصوصی تلفن ثابت باتاکید بر اینکه تعرفه این خدمات گران نخواهد بود و به طور قطع تعرفه هاطوری تعیین می شوند که برای تمامی مشترکان قابل استفاده باشد اضافه کرد:خطوط تلفن ثابت مبتنی بر ngn حداکثر تا دو ماه آینده و با شماره های هشترقمی با پیش شماره 941 در مشهد و بابل عرضه می شود.