رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعیایران گفت: تحقیقات و مطالعاتی که توسط مددکاران این انجمن صورت گرفتهنشان می دهد سن طلاق در زندگی مشترک میان زوجهای جوان کاهش یافته و از پنجسال به سه سال رسیده است.
دکتر مصطفی اقلیما افزود: طی پنج سالگذشته بیشتر طلاقها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می داد اما امروزه اینزمان به سه سال کاهش یافته که بسیار نگران کننده است.
وی به افزایش آسیبهای اجتماعی در کشوراشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی، تورم موجود در جامعه وهمچنین نابرابری سطح درآمد با هزینه های زندگی باعث شده معضلات و مشکلاتبسیاری گریبانگیر خانواده ها شود که همین موضوع افزایش آسیبهای اجتماعی رانیز در پی دارد.
رئیس انجمن مددکاری پیش از این ازافزایش طلاقهای توافقی خبر داده و گفته بود آمار مراجعه کنندگان به مراکزمداخله در بحران بهزیستی نشان می دهد 29 درصد طلاقها در سال گذشته به صورتتوافقی صورت گرفته است.
این مقام مسئول در انجمن مددکاریاجتماعی تاکید کرد: براساس استانداردهای موجود در تمام کشورهای دنیا سطحدرآمد و حقوق افراد باید آنقدر باشد که 25 درصد آن صرف هزینه مسکن، 25درصد صرف هزینه خوراک و پوشاک، 25 درصد صرف هزینه بیماری و تفریح شود و درنهایت خانواده ها بتوانند 25 درصد آن را پس انداز کنند در حالی که درایران نه تنها اینگونه نیست بلکه فقط بیش از 50 درصد درآمد صرف اجاره خانهمی شود.
به گفته اقیما، چنانچه سطح درآمد وهزینه های زندگی برابر باشد در این صورت 80 درصد آسیبهای اجتماعی کاهشپیدا می کند در غیر این صورت باید هر روز منتظر افزایش آمار افزایش آسیبهاباشیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایراناظهار داشت: در ایران برخلاف کشورهای دیگر طلاق فاجعه و امری زشت و ناپسندمحسوب می شود و در بسیاری از موارد زن مطلقه در محیط کار، محیط اجتماع وهمچنین در میان خانواده جایگاه خود را از دست داده و طرد می شود.