اين زن در حضور قاضي شعبه 254 اين مجتمع ادامه داد: حدود 5 سال است كه با هم زندگي ميكنيم و ...
زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواستی را به قاضی یكی از شعب ارائه كرد.
این زن در حضور قاضی شعبه 254 این مجتمع ادامه داد: حدود 5 سال است كه با هم زندگی میكنیم و فرزندی نیز نداریم.
این زن ادامه داد: شوهرم زمانی كه صحبت میكند، آبرویم به خاطر دندانهایش میرود و از او فاصله میگیرم البته او خود هنگام صحبت سعی میكند مراعات كند.
این زن گفت: شوهرم وضع مالی خوبی ندارد كه بتواند دندان بكارد و من باید همچنان خجالت بكشم.
وی گفت: شوهرم بیماری روانی یا اعتیاد ندارد بلكه زیبا نیست.
این زن ادامه داد: حق طلاق در همان ابتدا به من داده شده است و حال طلاقمیخواهم و مهریه خود را كه 514 سكه بهار آزادی است خواهان هستم.
قاضی این پرونده مرد را محكوم به پرداخت 514 سكه مهریه با توجه به حقوق دریافتی خود به صورت اقساط كرد.