هابل ارسال كرد
تصوير عروس دريايي فضايي
جامجم آنلاين: مجموعه اي عجيب از 30 تصوير جديد تلسکوپ هابل سيستمي سياره ايرا در هنگام شکل گيري نشان مي دهد که در ميان آنها تصويري به چشم مي خوردکه اخترشناسان آن را "عروس دريايي فضايي" مي نامند.
اينساختار عجيب کيهاني توسط امواج شديد ناشي از وزش بادهايي از ذرات که ازبرخورد دو ستاره عظيم در نزديکي اين پديده ناشي مي شوند به وجود مي آيد.ذرات اين بادها از غبارهاي ديسکهاي سياره اي در سحابي اوريون که در حالتشکيل يک سيستم سياره اي جديد هستند ايجاد شده است.

سحابي اوريونبه دليل سطح بالاي ستاره سازي به عنوان يکي از بزرگترين زادگاه هايستارگان شناخته مي شود. خورشيد زمين قبل از اينکه در موقعيت کنوني قراربگيرد از ابرهاي غبار و گاز فشرده مشابه به آنچه در اين سحابي وجود داردشکل گرفته است.

در اين سحابي ستاره هاي تازه متولد شده از ميانترکيبي از گازها و غبارها به وجود مي آيند و ديسکهاي سياره اي اطراف آنهارا فرا مي گيرند، مرکز اين ديسک چرخان بوده و با ايجاد حرارت به تدريجستاره اي جديد را به وجود مي آورد، بقاياي ماده اي که از اين فرايند به جامي مانند ديگر ذرات را به خود جذب کرده و به شکل توده در مي آيند.

براساس گزارش ام اس ان بي سي، اين سحابي که با چشم غيرمسلح نيز قابل رصد استبراي اولين بار در قرن 17 توسط نيکولاس کلود فابري شناسايي شد. اوريون بافاصله اي هزار و 500 سال نوري از زمين نزديکترين زادگاه ستارگان به زمينبه شمار مي رود. اخترشناسان اعلام کردند مجموعه جديد تصاوير هابل به آنهادر درک بهتر فرايند تشکيل سيستمهاي سياره اي کمک فراواني خواهد کرد.
مهر
برگرفته شده از :jamejamonline.ir


_________________